Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ikdienas darbības – Every day activities Atkārto vārdiņus no 1. klases un izpilda uzdevumu. Mācās jaunos vārdus. Vārdu krājums: darbības vārdi – clean, go to school, go to bed, come, drive, wake up, have breakfast, have lunch, wash.
2. Ilgstošās tagadnes veidošana un lietošana – Present Progressive (Continuous) Dažādu teikumu veidošana Ilgstošajā tagadnē, ilgstošās tagadnes laika lietošana.
3. Ilgstošās tagadnes pareizrakstība – Spelling Rules Pareizrakstības noteikumi darbības vārdiem, tiem pievienojot galotni "-ing".
4. Noderīgo lietu stūrītis Uzdevumi un spēles internetā vārdu krājuma un gramatikas nostiprināšanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana. Darbības – Copying. Actions 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pārraksta dotos vārdus. Pasvītro vai pārraksta vārdus, noskaidro un/vai pārbauda to nozīmi (ar skolotāja palīdzību). (VS.3.3.1.6.)
2. Darbības atpazīšana I – Recognizing activity I 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pie attēla pievelk vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. Tulkošana. Ikdienas darbības – Translating. Everyday activities 1. izziņas līmenis zema 4 p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
4. Ilgstošās tagadnes pareizrakstība – Spelling of Present Progresive 1. izziņas līmenis zema 2 p. Starp diviem vārdiem izvēlas pareizi uzrakstīto, ja darbības vārdam pievieno galotni "-ing". Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Klausīšanās. Ikdienas darbības ar attēliem – Listening. Everyday activities with images 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noklausās vārdu un izvēlas attēlu. Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
6. Paslēptie vārdi. Darbības – Hidden words. Actions 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Attēla apraksts – Description of picture 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Savieno teikumu ar atbilstošo attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Klausīšanās. Ikdienas darbības – Listening. Everyday activities 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās vārdu un izvēlas pareizo variantu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Palīgdarbības vārds apgalvojuma teikumos – Auxiliary verb in the sentences 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teikumos ievelk palīgdarbības vārdus "am", "is" un "are". Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Vārds zem attēla. Ikdienas darbības – Word under the picture. Everyday activities 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Pareizs, nepareizs vārds ilgstošajā tagadnē – Correct or incorrect verb with -ing 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izlasa doto vārdu pāri un atzīmē vai vārds ir uzrakstīts pareizi vai nepareizi. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Dziesma "Wake up!" – Song 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās dziesmu un ieraksta trūkstošos vārdus. Klausās un/vai lasa vienkāršus, īsus tekstus. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
13. Īsās atbildes. Ilgstošā tagadne – Short answers. Present Progressive 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izvēlas palīgdarbības vāru jautājumā un īso atbildi. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Pareizi un nepareizi teikumi – Correct and incorrect sentences 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jānosaka vai teikums uzrakstīts gramatiski pareizi, vai gramatiski nepareizi. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Jautājumi un īsās atbildes – Questions and short answers 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pie jautājuma pievelk īsās atbildes. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Skaitļi un darbības – Numbers and actions 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Noskatās video. Pie skaitļiem ieraksta "He is", "She is" vai "They are" un pievelk atbilstošu darbību. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Dziesma "What are You Doing? 2" – Song 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noskatās video un ieraksta trūkstošos vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Jautājuma izvēle – Choice of the questions 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns izlasa atbildi un izvēlas jautājumu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Vārdu draugi. Savienošana – Word friends. Matching 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Savieno vārdus, lai veidotos frāze. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
20. Lasīšana. Dienas rutīna – Reading. Everyday life 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Izlasa nelielu tekstu un izvēlas atbildi uz jautājumu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Klausās un/vai lasa vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, dialogus), atlasa informāciju un veido ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
21. Vārdu kārtība teikumā – Word order in the sentences 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Sakārto vārdus pareizā secībā. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
22. Ko bērni pašlaik dara – What are the children doing 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Izpēta tabulu. Teikumā izvēlas "is" vai "are" un "isn't" vai "aren't" un ieraksta darbības vārdu pievienojot galotni "-ing". Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. klases atkārtojums. Darbības – Actions Citi zema 14 p. Uzdevums 1. klases vārda krājuma atkārtošanai. Pie attēla pievelk vārdu.
2. Darbības atpazīšana II – Recognizing activity II Citi zema 2 p. Atzīmē attēla redzamo vārdu – darbību. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju, atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. AM, IS, ARE ilgstošajā tagadnē – AM, IS, ARE in the Present Progressive Citi vidēja 3 p. Izlasa teikumu un izvēlas "is", "are" avi "am" atbilstoši teikuma priekšmetam. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Lasīšana, savienošana. Ikdienas darbības – Reading, matching. Everyday activities Citi augsta 4 p. Savieno divus vārdus tabulā tā, lai veidotos vārdu salikums. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Lasīšana. Ikdiena – Reading. Everyday life Citi augsta 8 p. Izlasa tekstu. Savieno pulksteņa laikus ar darbībām. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Klausās un/vai lasa vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, dialogus), atlasa informāciju un veido ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es darbojos I 00:20:00 zema 19 p. Zina ikdienas vienkāršākās darbības, izprot vienkāršās tagadnes izmantošanu: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu, zina ilgstošās tagadnes veidošanas noteikumus.
2. Es darbojos II 00:20:00 vidēja 23 p. Zina ikdienas vienkāršākās darbības, izprot vienkāršās tagadnes izmantošanu: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu, zina ilgstošās tagadnes veidošanas noteikumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es darbojos III 00:20:00 vidēja 28 p. Zina ikdienas vienkāršākās darbības, izprot vienkāršās tagadnes izmantošanu: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu, zina ilgstošās tagadnes veidošanas noteikumus.
2. Es darbojos IV 00:40:00 augsta 46 p. Zina ikdienas vienkāršākās darbības, izprot vienkāršās tagadnes izmantošanu: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu, zina ilgstošās tagadnes veidošanas noteikumus.