29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
1. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi ir:
  • pilnveidot skolēnu intelektuālo potenciālu un radošumu, veicinot zināšanu sabiedrības attīstību;
  • sekmēt skolēnu, kuriem ir padziļināta interese par kāda mācību priekšmeta sarežģītāka satura izzināšanu vai kādu zinātnes nozari, zinātniski pētniecisko darbību;
  • ievirzīt skolēnus studijām augstākās izglītības iestādēs un darbībai zinātnē;
  • veicināt skolēnu profesionālo orientāciju un karjeras izvēli.

2.Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības galvenie uzdevumi ir:

  • iepazīties ar mūsdienu zinātniski pētnieciskās darbības organizāciju un metodēm;
  • veidot prasmes darbā ar zinātnisko literatūru un aparatūru;
  • apgūt prasmi apstrādāt pētījuma gaitā iegūtos datus, analizēt un noformēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus;
  • apgūt prasmi prezentēt pētījumu;
  • veidot nepieciešamās sadarbības prasmes zinātniski pētnieciskās darbības jomā izglītības iestādes un reģionālajā mērogā.

Pierīgas reģionālā vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības konkursa nolikums (http://www.ikspieriga.lv/down/363/zpd_pieriga_2012.pdf)