• Skolēnu ZPD iesniedzams PDF formātā.
   
 • Raksta uz baltas A4 lapas vienas puses datorrakstā. 
   
 • Attālums no visām četrām lapas malām: 2,5 cm.
   
 • Intervāls starp rindkopas rindiņām – 1,0; fonts – Times New Roman; burtu lielums tekstā – 12, virsrakstā – 14 vai 16 (bold/treknrakstā); burtu krāsa – melna. Rindkopu sāk ar atkāpi. 
   
 • Lappuses numurē ar arābu cipariem. Maksimālais darba apjoms - 16 lappuses (24 lappuses humanitāro un sociālo zinātņu sekcijās). Minimālais ZPD apjoms nav reglamentēts.
Svarīgi!
Recenzentam ir tiesības vērtēt tikai reglamentēto darba apjomu. Ja kāda no darba daļām ietilpst pārsniegtajā apjomā, recenzents to drīkst nevērtēt.
 • Darba apjomā ieskaita titullapu, anotācijas, satura rādītāju, visas darba pamatdaļas un literatūras sarakstu.
   
 • Darba daļas - saturu, anotācijas, ievadu, secinājumus, izmantotās literatūras sarakstu - nenumurē. Numurē tikai nodaļas un apakšnodaļas un nav ieteicams veidot vairāk kā 3 līmeņu apakšnodaļas.
   
 • Virsrakstos vārdus neīsina, nedala pārnešanai jaunā rindā un nepasvītro. Darba nosaukuma un virsrakstu beigās neliek punktu.
   
 • Jaunā lappusē sāk darba galvenās daļas. Nodaļas un apakšnodaļas turpina rakstīt aizsāktajā lappusē. Lappusi nebeidz ar virsrakstu.
   
 • Kārtas numurs (ja ir) un nosaukums daļām, nodaļām, apakšnodaļām tāds pats kā satura rādītājā.
Svarīgi!
Pielikumu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt trešdaļu ZPD apjoma.
 • Darbā grafiki, diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēli ir attēli. Zem attēla (pa vidu) raksta numuru un nosaukumu (slīprakstā), un tekstā uz to ir atsauce, piemēram, skat.1.attēlu.
 
 sam.PNG
  1.att. Samtene
 
 • Tabulai numuru raksta augšējā labajā stūrī (slīprakstā), un tekstā uz to ir atsauce, piem., skat. 1.tabulu. Tabulas nosaukumu raksta ar lielo burtu treknrakstā un centrē virs tabulas.
 
1.tabula

Izglītības līmeņa salīdzinājums
 
    
    
 • Tabulu un attēlu nosaukumiem ir jābūt saprotamiem bez darba teksta lasīšanas. Vienā lappusē vajadzētu būt ne vairāk kā divām tabulām vai attēliem.
   
 • Fotogrāfija ir oriģinālattēls, tāpēc norāda tās nosaukumu, bet iekavās raksta autoru , piem., 2.att. Lubānas ezers. (Foto autore R.Hakele.)
   
 • Katrai no formulām matemātiskajā pierakstā jābūt rakstītai jaunā, atsevišķā rindā. To kārtas numurs jānorāda iekavās pa labi no formulas.
   
 • Nav pieļaujamas pareizrakstības kļūdas.
 
Atsauce:
Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai (2017): http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20180108_zpd_vadlinijas.pdf