Veicot pētniecisko darbu, skolēni arvien biežāk izvēlas konsultēties ar speciālistiem, tāpēc šajos gadījumos ieteicamā datu ieguves metode ir intervija.
 
Lai intervija izdotos veiksmīgi, ieteicams:
  • to savlaicīgi sarunāt;
  • iepriekš uzrakstīt intervijas jautājumus;
  • cilvēkam, kuru intervē, ir jāpasaka intervijas mērķis;
  • interviju var ierakstīt diktofonā;
  • ja nav diktofona, tad visas atbildes ir jāpieraksta, lai pēc tam izveidotu intervijas tīrrakstu, kurš jāpievieno darba pielikumā;
  • intervijas protokolā jānorāda intervijas laiks, vieta, intervējamā cilvēka vārds, uzvārds, amats (ja tāds ir).
Piemērs:
Intervijas nolūks - izzināt speciālistu viedokli par latvāņu izplatību Siguldā un tās apkārtnē
Intervējamais - speciālista vārds, uzvārds, amats
Intervēja - vārds, uzvārds
Vieta - vieta, kur notiek intervija
Laiks - 12.09.2005. plkst. 17.00 - 18.00
 
Jautājumi:
....
 
Atsauce:
Hakele, R.Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga : RAKA, 2005. 68 lpp. izm. 23. - 24. lpp.