3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
 • Jācenšas noskaidrot maksimāli visu informāciju, ko var sniegt par tēmu.
   
 • Arī negatīvu rezultātu konstatācija un cēloņu analīze var ļoti labi atklāt skolēna zinātniskās darbības un analītiskās prasmes.
Svarīgi!
Īpaši svarīgi ir atspoguļot savu personisko nostāju un salīdzināt to ar citiem viedokļiem.
 • Neveidot garu citu autoru pārstāstu, šeit svarīgi ir ievērot proporcijas starp citātiem/pārstāstiem un autora paša tekstu.
   
 • Informācijas avotu citātiem jābūt iekļautiem autora viedokli izsakošos teikumos.
   
 • Ieteicams katras nodaļas beigās uzrakstīt savus secinājumus.
Svarīgi!
Secinājumi veido atbildi uz ievadā izvirzīto mērķi un uzdevumiem.
 • Praktiskā daļa tiek plānota saistībā ar darbā izvirzīto problēmu.
   
 • Pirms darbu rādīt vadītājam, tas rūpīgi jāizlasa (labāk lasīt izdrukātu, nekā tikai datora ekrānā).
Svarīgi!
Salīdzināt atsauces tekstā ar izmantoto informācijas avotu sarakstu.
 • Sagatavot un izmēģināt prezentācijas materiālu.
   
 • Pirms darba nodošanas vadītājam, veic pašnovērtēšanu.
Kritēriji sava darba pašnovērtēšanai
Kritēriji
jā/nē
Vai esmu pamatojis temata aktualitāti?

Vai esmu saskaņojis tematu ar darba mērķiem, uzdevumiem, hipotēzi?

Vai teorētisko daļu esmu rakstījis sava temata ietvaros?

Vai varu pamatot nodaļu, apakšnodaļu izvēli?

Vai praktiskā daļā esmu izvēlējies tādas metodes, ar kuru palīdzību atradīšu pierādījumus?

Vai esmu izdarījis secinājumus par teorētisko un praktisko daļu?

Vai man ir priekšlikumi/iespējamie risinājumi?

Vai esmu ievērojis visus darba noformēšanas noteikumus?

Vai esmu pārliecināts par savu darbu?

Vai esmu sagatavojis aizstāvēšanai paraudzēto runu un materiālus?

Vai esmu gandarīts par paveikto?