Autortiesības
 
Autors ir cilvēks, kurš radījis kādu literatūras, mākslas, zinātnes vai tehnikas darbu. Tiesības nozīmē cilvēka likumīgas iespējas kaut ko darīt, rīkoties noteiktā veidā. Savukārt autortiesības ir juridisku normu kopums, kas norāda uz autora tiesībām uz savu darbu.
 
Lai pasargātu jebkura autora darbu no tā izmantošanas bez autora piekrišanas, tika radīts Autortiesību likums. Autortiesības nosaka, piemēram, ka autoram ir tiesības tikt atzītam par autoru, autors drīkst noteikt, lai viņa vārds tiktu minēts saistībā ar šo darbu, vai arī tiktu izmantots pseidonīms, kā arī autors drīkst pieprasīt anonimitāti. Šīs tiesības nosaka, ka autors pats drīkst izlemt – publiskot savu darbu vai nē, autors drīkst atsaukt sava darba publiskošanu. Autoram ir tiesības uz darba neaizskaramību – tiek norādīta atļauja pārveidot vai nepārveidot radīto darbu. 
 
Latvijas autoru tiesības aizstāv Latvijas autoru biedrība "Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas autoru apvienība". Saīsinājumā lieto apzīmējumu AKKA/LAA.
 
Lai izmantotu autora radītu darbu, jāiegūst atļauja no darba autora. Atļauja tiek izsniegta licences veidā.
 
Par autortiesībām informē dažādi simboli. Lielais burts C, kuram apkārt apvilkts aplis, norāda, ka darbu aizsargā autortiesības.
 
1 en.wikipedia.orgwikiCopyright_notice.png
1. attēls: Simbols norāda uz darba aizsardzību ar autortiesībām
 
Uz skaņu ierakstu aizsardzību ar autortiesībām norāda lielais burts P, kuram apkārt apvilkts aplis.
 
Savukārt, ja šie burti ir nosvītroti, tas nozīmē, ka uz šo darbu autortiesības nav attiecināmas, tas ir publiski pieejams, darbu drīkst brīvi izmantot. Uz šo faktu norāda arī lielie burti P un D, kas izvietoti aplī. Tie vēsta, ka darbi ir publiski pieejami.
 
5.png
2. attēls: Simboli, kas norāda, ka uz darbu neattiecas autortiesības
 
Mācību līdzeklis
 
Līdzeklis ir paņēmiens, rīcības veids kāda noteikta mērķa sasniegšanai, pasākuma realizēšanai. Līdzeklis palīdz panākt kaut ko. Attiecīgi mācību līdzekli izmanto, lai skolēnam sniegtu noteiktu informāciju par mācību laikā apgūstamo tematu.
 
6.jpg
3. attēls: Skolēni informāciju var iegūt no enciklopēdijām
 
Mācību līdzekļi ir dažādi. Tās, piemēram, var būt mācību grāmatas, darba burtnīcas, darba lapas, prezentācijas, didaktiskās spēles. Šie mācību līdzekļi palīdz skolēnam apgūt noteiktas zināšanas un prasmes.
 
Atsauce
 
Izgatavojot mācību līdzekļus, bieži vien tiek izmantoti dažādu autoru (zinātnieku, mākslinieku, mūziķu, rakstnieku) darbi. Lai nepārkāptu šo cilvēku autortiesības, izveidotā mācību līdzekļa beigās tiek norādītas atsauces – norādes uz autoru, kura darbi tika izmantoti mācību līdzekļa izveidē, uz izmantotajiem darbiem. Ja informācija iegūta tīmekļvietnē – norāda tīmekļvietnes adresi, kur šī informācija tika iegūta.