Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ainava Jēdzieni: ainava, plenērs. Zina, kas ir ainava, prot atšķirt ainavu veidus, raksturo plenēru. Skolēnam nozīmgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo ainavu, tās dažādos veidus, raksturo plenēru.
2. Krāsa un noskaņa Jēdzieni: krāsa, noskaņa. Zina, kā ar krāsu palīdzību mākslā var radīt dažādas noskaņas. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību materiāla apguvē: izmantojot noteiktas krāsas, kompozīcijā tiek radīta noteikta noskaņa.
3. Noskaņas attēlošana ainavā, kompozīcijā akcentējot noteiktu diennakts posmu Jēdzieni:noskaņa. Mākslinieki izmanto dažādus paņēmienus noskaņas attēlošanai ainavā.(K.Li.4.) Zina, kā iegūt noteiktu noskaņu ainavā, attēlojot konkrētu diennakts brīdi, tam raksturīgās krāsas. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo noteiktam diennakts posmam atbilstošās krāsas, to radīto noskaņu.
4. Impresionisms Jēdzieni: ainava, noskaņa, plenērs, krāsa, triepiens. Katra cilvēka mākslinieciskā vīzija ir ievērības cienīga, un tai ir jābūt akceptētai. (K.Li.3.) Zina, kas ir impresionisms, prot raksturot šo mākslas virzienu. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo impresionismu, mākslinieciskos paņēmienus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ainavas raksturojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jēdzieni: ainava. Zina, kas ir ainava, prot to raksturot. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: zina, kādus objektus attēlo ainavā.
2. Ainavas raksturojums, plenērs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: ainava, plenērs. Zina, kas ir ainava, plenērs, prot tos raksturot. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: zina, kādus objektus attēlo ainavā, analizē attēlus, saskata tajos plenēru.
3. Ainavas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jēdzieni: ainava. Prot attēlos saskatīt ainavas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata tajos ainavas pazīmes.
4. Ainavas raksturīgās pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: ainava. Prot attēlos saskatīt ainavas pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
5. Marīna 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: ainava. Prot attēlos saskatīt marīnas pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: zina, kas ir marīna, spēj to saskatīt attēlos.
6. Ainavu veidi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: ainava. Prot analizēt attēlus, saskatīt tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
7. Ainavu veidi, plenērs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: ainava, plenērs. Prot analizēt attēlu, raksturot kompozīciju. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlu, raksturo kompozīciju.
8. Dinamiskas noskaņas radīšana ar krāsas palīdzību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot attēlos noteikt dinamisku noskaņu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, tajos redzamās krāsas, nosaka atbilstošo noskaņu.
9. Dinamiska, mierīga noskaņa ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skatās, vēro, saviem vārdiem skaidro mākslas darba galvenās pazīmes un aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo un par to, ko iespējams iztēloties, piemēram, par noskaņu.(K.3.4.4.; K.3.4.2.) Prot noteikt kompozīcijā radīto noskaņu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka noskaņas, kuras radītas ar krāsu palīdzību.
10. Krāsas noskaņas radīšanā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot analizēt attēlus, noteikt izmantoto krāsu gammu, radīto noskaņu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgkās darbības: analizē attēlus, nosaka krāsu gammu, to radīto noskaņu.
11. Krāsas noskaņu radīšanai ainavās 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot attēlos noteikt noskaņas, kas radītas ar krāsu palīdzību, spēj noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka ar krāsas palīdzību radītās noskaņas, izvēlas lieko attēlu.
12. Ainavu veidi, krāsas un noskaņas ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: ainava, noskaņa. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot raksturot ainavu, noteikt krāsu radīto noskaņu. Uzdevuma tis – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās drabības: analizē attēlu, nosaka ainavas, veidu, krāsu radīto noskaņu.
13. Apgaismojuma dažādība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Krāsu un to radīto noskaņu iepazīšana. Prot raksturot krāsu gammu noteiktos gadalaikos,diennaks laikā.Uzdevuma tips–attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums.Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlā redzamo krāsu gammu, nosaka noteiktam gadalaikam, diennakts posmam raksturīgo krāsu gammu.
14. Apgaismojums mierīgas noskaņas radīšanai ainavā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēta mākslas darbu piemērus, mākslinieku izmantotos paņēmienus noskaņas radīšanai.Prot analizēt attēlus,nosakot–kurā no tiem attēlotais apgaismojums rada mierīgu noskaņu.Uzdevuma tips–attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlus,nosaka krāsu gammu,attēloto apgaismojumu,radīto noskaņu.
15. Miglas attēlošana ainavā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot attēlā saskatīt miglas attēlojumu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata paņēmienus, kuri izmantoti miglas attēlošanā.
16. Apgaismojums ainavā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot noteikt apgaismojuma veidus ainavās, saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, izmantoto krāsu gammas, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
17. Apgaismojuma attēlošana ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot noteikt atbilstošā apgaismojuma pazīmes attēlos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka noteikta apgaismojuma pazīmes attēlos.
18. Apgaismojums ainavā noteiktā diennakts posmā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot noteikt laiku, kuru attēlo kompozīcijā. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, nosaka krāsu gammu, attēloto diennakts posmu.
19. Impresionisma raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: ainava, plenērs, krāsa. Prot raksturot imresionismu. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo impresionismu.
20. Impresionistu gleznošanas paņēmieni 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: triepiens. Mācās saskatīt īpašo mākslas darbos (kā mākslinieks izmanto paņēmienus). Zina, kādus gleznošanas paņēmienus izmantoja impresionisti, prot tos saskatīt attēlos. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos impresionistu gleznošanas paņēmienus.
21. Impresionisms – raksturojums, pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni:triepiens,ainava.Prot raksturot impresionismu,spēj attēlā saskatīt impresionistu gleznošanas paņēmienu pazīmes.Uzdevuma tips–loģikas ķēdīte,attēla analīze,patiess/nepatiess apgalvojums.Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo impresionismu,analizē attēlu,saskata gleznošanas paņēmienu pazīmes.
22. Kloda Monē "Ruānas katedrāle" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi.(K.3.1.1.; K.3.4.4.)Prot noteikt apgaismojuma veidu. Uzdevuma tips–attēla analīze,atbildes izvēle.Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlā redzamo krāsu gammu,nosaka diennakts laiku,kas attēlots reprodukcijā.
23. Krāsas impresionistu sērijveida ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēta mākslinieku izmantotos paņēmienus noskaņas attēlošanai. (K.3.1.1.; K.3.2.1.) Prot analizēt krāsu gammu, nosakot noteiktu diennakts posmu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, tajos redzamo krāsu gammu, nosaka diennakts posmu, kurā ainava attēlota.
24. Impresionisms – raksturojums, krāsas sērijveida ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni:ainava, plenērs, krāsa. Prot raksturot imresionismu,attēlā saskatīt krāsu gammu,noteikt diennakts posmu. Uzdevuma tips–patiess/nepatiess apgalvojums,attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo impresionismu,analizē attēlus,nosaka diennakts posmu.
25. Impresionistu krāsu klāšanas paņēmiens 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: triepiens. Prot attēlos saskatīt impresionistu krāsas klāšanas paņēmiena pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata noteiktas pazīmes, nosaka lieko attēlu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plenērs Citi zema 1 p. Jēdzieni: plenērs. Zina, kas ir plenērs, prot to raksturot. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo plenēru.
2. Marīna Citi zema 1 p. Jēdzeni: ainava. Zina, kas ir marīna. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: prot raksturot marīnu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krāsa un noskaņa ainavās, impresionisms 00:33:00 vidēja 20 p. Jēdzieni: ainava, plenērs, noskaņa, krāsa, triepiens. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Pēta mākslinieku izmantotos paņēmienus noskaņas attēlošanai. (K.3.1.1.; K.3.2.1.) Krāsu un to radīto noskaņu iepazīšana. Mācās saskatīt īpašo mākslas darbos (kā mākslinieks izmanto paņēmienus). Zina, kas ir ainava, prot to raksturot; zina, kas ir plenērs, prot to raksturot; prot attēlos saskatīt marīnas pazīmes; prot attēlos noteikt dinamisku noskaņu; prot raksturot ainavu, noteikt krāsu radīto noskaņu; prot raksturot krāsu gammu noteiktos gadalaikos, diennaks laikā; prot attēlā saskatīt miglas attēlojumu; prot raksturot imresionismu; zina, kādus gleznošanas paņēmienus izmantoja impresionisti, prot tos saskatīt attēlos; prot noteikt apgaismojuma veidu; prot analizēt krāsu gammu, nosakot noteiktu diennakts posmu. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, attēla analīze, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana. Skolē_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ainava, krāsa, noskaņa, impresionisms 00:30:00 vidēja 25 p. Jēdzieni: ainava, plenērs, triepiens, krāsa. Skatās, vēro, saviem vārdiem skaidro mākslas darba galvenās pazīmes un aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo un par to, ko iespējams iztēloties, piemēram, par noskaņu.(K.3.4.4.; K.3.4.2.) Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Pēta mākslas darbu piemērus, mākslinieku izmantotos paņēmienus noskaņas radīšanai. Zina, kas ir ainava, plenērs, prot tos raksturot; prot attēlos saskatīt ainavas pazīmes, noteikt lieko attēlu; zina, kas ir marīna; prot analizēt attēlus, saskatīt tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu; prot noteikt kompozīcijā radīto noskaņu; prot analizēt attēlus,nosakot – kurā no tiem attēlotais apgaismojums rada mierīgu noskaņu; prot noteikt apgaismojuma veidus ainavās, saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes; prot raksturot impresionismu, spēj attēlā saskatīt impresionistu gleznošanas paņēmienu pazīmes; prot attēlā saskatīt krāsu gammu, note_