Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ainava Jēdzieni: ainava, plenērs. Zina, kas ir ainava, prot atšķirt ainavu veidus, raksturo plenēru. Skolēnam nozīmgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo ainavu, tās dažādos veidus, raksturo plenēru.
2. Krāsa un noskaņa Jēdzieni: krāsa, noskaņa. Zina, kā ar krāsu palīdzību mākslā var radīt dažādas noskaņas. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību materiāla apguvē: izmantojot noteiktas krāsas, kompozīcijā tiek radīta noteikta noskaņa.
3. Noskaņas attēlošana ainavā, kompozīcijā akcentējot noteiktu diennakts posmu Jēdzieni:noskaņa. Mākslinieki izmanto dažādus paņēmienus noskaņas attēlošanai ainavā.(K.Li.4.) Zina, kā iegūt noteiktu noskaņu ainavā, attēlojot konkrētu diennakts brīdi, tam raksturīgās krāsas. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo noteiktam diennakts posmam atbilstošās krāsas, to radīto noskaņu.
4. Impresionisms Jēdzieni: ainava, noskaņa, plenērs, krāsa, triepiens. Katra cilvēka mākslinieciskā vīzija ir ievērības cienīga, un tai ir jābūt akceptētai. (K.Li.3.) Zina, kas ir impresionisms, prot raksturot šo mākslas virzienu. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo impresionismu, mākslinieciskos paņēmienus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ainavas raksturojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Jēdzieni: ainava. Zina, kas ir ainava, prot to raksturot. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: zina, kādus objektus attēlo ainavā.
2. Ainavas raksturojums, plenērs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: ainava, plenērs. Zina, kas ir ainava, plenērs, prot tos raksturot. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: zina, kādus objektus attēlo ainavā, analizē attēlus, saskata tajos plenēru.
3. Ainavas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jēdzieni: ainava. Prot attēlos saskatīt ainavas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata tajos ainavas pazīmes.
4. Ainavas raksturīgās pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jēdzieni: ainava. Prot attēlos saskatīt ainavas pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
5. Marīna 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: ainava. Prot attēlos saskatīt marīnas pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: zina, kas ir marīna, spēj to saskatīt attēlos.
6. Ainavu veidi 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jēdzieni: ainava. Prot analizēt attēlus, saskatīt tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
7. Ainavu veidi, plenērs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: ainava, plenērs. Prot analizēt attēlu, raksturot kompozīciju. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlu, raksturo kompozīciju.
8. Dinamiskas noskaņas radīšana ar krāsas palīdzību 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot attēlos noteikt dinamisku noskaņu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, tajos redzamās krāsas, nosaka atbilstošo noskaņu.
9. Dinamiska, mierīga noskaņa ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skatās, vēro, saviem vārdiem skaidro mākslas darba galvenās pazīmes un aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo un par to, ko iespējams iztēloties, piemēram, par noskaņu.(K.3.4.4.; K.3.4.2.) Prot noteikt kompozīcijā radīto noskaņu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka noskaņas, kuras radītas ar krāsu palīdzību.
10. Krāsas noskaņas radīšanā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot analizēt attēlus, noteikt izmantoto krāsu gammu, radīto noskaņu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgkās darbības: analizē attēlus, nosaka krāsu gammu, to radīto noskaņu.
11. Krāsas noskaņu radīšanai ainavās 3. izziņas līmenis augsta 3p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot attēlos noteikt noskaņas, kas radītas ar krāsu palīdzību, spēj noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka ar krāsas palīdzību radītās noskaņas, izvēlas lieko attēlu.
12. Ainavu veidi, krāsas un noskaņas ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: ainava, noskaņa. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot raksturot ainavu, noteikt krāsu radīto noskaņu. Uzdevuma tis – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās drabības: analizē attēlu, nosaka ainavas, veidu, krāsu radīto noskaņu.
13. Apgaismojuma dažādība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Krāsu un to radīto noskaņu iepazīšana. Prot raksturot krāsu gammu noteiktos gadalaikos,diennaks laikā.Uzdevuma tips–attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums.Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlā redzamo krāsu gammu, nosaka noteiktam gadalaikam, diennakts posmam raksturīgo krāsu gammu.
14. Apgaismojums mierīgas noskaņas radīšanai ainavā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēta mākslas darbu piemērus, mākslinieku izmantotos paņēmienus noskaņas radīšanai.Prot analizēt attēlus,nosakot–kurā no tiem attēlotais apgaismojums rada mierīgu noskaņu.Uzdevuma tips–attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlus,nosaka krāsu gammu,attēloto apgaismojumu,radīto noskaņu.
15. Miglas attēlošana ainavā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot attēlā saskatīt miglas attēlojumu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata paņēmienus, kuri izmantoti miglas attēlošanā.
16. Apgaismojums ainavā 3. izziņas līmenis augsta 3p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot noteikt apgaismojuma veidus ainavās, saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, izmantoto krāsu gammas, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
17. Apgaismojuma attēlošana ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot noteikt atbilstošā apgaismojuma pazīmes attēlos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka noteikta apgaismojuma pazīmes attēlos.
18. Apgaismojums ainavā noteiktā diennakts posmā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Prot noteikt laiku, kuru attēlo kompozīcijā. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, nosaka krāsu gammu, attēloto diennakts posmu.
19. Impresionisma raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Jēdzieni: ainava, plenērs, krāsa. Prot raksturot imresionismu. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo impresionismu.
20. Impresionistu gleznošanas paņēmieni 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: triepiens. Mācās saskatīt īpašo mākslas darbos (kā mākslinieks izmanto paņēmienus). Zina, kādus gleznošanas paņēmienus izmantoja impresionisti, prot tos saskatīt attēlos. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos impresionistu gleznošanas paņēmienus.
21. Impresionisms – raksturojums, pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jēdzieni:triepiens,ainava.Prot raksturot impresionismu,spēj attēlā saskatīt impresionistu gleznošanas paņēmienu pazīmes.Uzdevuma tips–loģikas ķēdīte,attēla analīze,patiess/nepatiess apgalvojums.Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo impresionismu,analizē attēlu,saskata gleznošanas paņēmienu pazīmes.
22. Kloda Monē "Ruānas katedrāle" 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi.(K.3.1.1.; K.3.4.4.)Prot noteikt apgaismojuma veidu. Uzdevuma tips–attēla analīze,atbildes izvēle.Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlā redzamo krāsu gammu,nosaka diennakts laiku,kas attēlots reprodukcijā.
23. Krāsas impresionistu sērijveida ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēta mākslinieku izmantotos paņēmienus noskaņas attēlošanai. (K.3.1.1.; K.3.2.1.) Prot analizēt krāsu gammu, nosakot noteiktu diennakts posmu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, tajos redzamo krāsu gammu, nosaka diennakts posmu, kurā ainava attēlota.
24. Impresionisms – raksturojums, krāsas sērijveida ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jēdzieni:ainava, plenērs, krāsa. Prot raksturot imresionismu,attēlā saskatīt krāsu gammu,noteikt diennakts posmu. Uzdevuma tips–patiess/nepatiess apgalvojums,attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo impresionismu,analizē attēlus,nosaka diennakts posmu.
25. Impresionistu krāsu klāšanas paņēmiens 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jēdzieni: triepiens. Prot attēlos saskatīt impresionistu krāsas klāšanas paņēmiena pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata noteiktas pazīmes, nosaka lieko attēlu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plenērs Citi zema 1p. Jēdzieni: plenērs. Zina, kas ir plenērs, prot to raksturot. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo plenēru.
2. Marīna Citi zema 1p. Jēdzeni: ainava. Zina, kas ir marīna. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: prot raksturot marīnu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krāsa un noskaņa ainavās, impresionisms 00:33:00 vidēja 20p. Jēdzieni: ainava, plenērs, noskaņa, krāsa, triepiens. Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Pēta mākslinieku izmantotos paņēmienus noskaņas attēlošanai. (K.3.1.1.; K.3.2.1.) Krāsu un to radīto noskaņu iepazīšana. Mācās saskatīt īpašo mākslas darbos (kā mākslinieks izmanto paņēmienus). Zina, kas ir ainava, prot to raksturot; zina, kas ir plenērs, prot to raksturot; prot attēlos saskatīt marīnas pazīmes; prot attēlos noteikt dinamisku noskaņu; prot raksturot ainavu, noteikt krāsu radīto noskaņu; prot raksturot krāsu gammu noteiktos gadalaikos, diennaks laikā; prot attēlā saskatīt miglas attēlojumu; prot raksturot imresionismu; zina, kādus gleznošanas paņēmienus izmantoja impresionisti, prot tos saskatīt attēlos; prot noteikt apgaismojuma veidu; prot analizēt krāsu gammu, nosakot noteiktu diennakts posmu. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, attēla analīze, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana. Skolē_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ainava, krāsa, noskaņa, impresionisms 00:30:00 vidēja 25p. Jēdzieni: ainava, plenērs, triepiens, krāsa. Skatās, vēro, saviem vārdiem skaidro mākslas darba galvenās pazīmes un aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo un par to, ko iespējams iztēloties, piemēram, par noskaņu.(K.3.4.4.; K.3.4.2.) Atpazīst mākslinieku lietotos izteiksmes līdzekļus un veic mākslas darbu analīzi. (K.3.1.1.; K.3.4.4.) Pēta mākslas darbu piemērus, mākslinieku izmantotos paņēmienus noskaņas radīšanai. Zina, kas ir ainava, plenērs, prot tos raksturot; prot attēlos saskatīt ainavas pazīmes, noteikt lieko attēlu; zina, kas ir marīna; prot analizēt attēlus, saskatīt tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu; prot noteikt kompozīcijā radīto noskaņu; prot analizēt attēlus,nosakot – kurā no tiem attēlotais apgaismojums rada mierīgu noskaņu; prot noteikt apgaismojuma veidus ainavās, saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes; prot raksturot impresionismu, spēj attēlā saskatīt impresionistu gleznošanas paņēmienu pazīmes; prot attēlā saskatīt krāsu gammu, note_