Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kustību dibināšana, aktivitātes 1988. gada otrajā pusē LNNK, LTF nodibināšana, nozīmīgākie notikumi 1988. gada otrajā pusē.
2. Atmodas pretspēki - 1989.gads Ieskats centienos nepieļaut pārmaiņas: Interfronte, Maskavas lēmumi suverenitātes ierobežošanai.
3. Atmodas procesi 1989. gadā LTF sadarbība ar trimdas organizācijām, ietekmes palielināšana pārvaldē; sabiedrības organizēšana.
4. Likumdošanas maiņa nacionālo interešu nostiprināšanai LPSR AP pieņemtie likumi pirms neatkarības atjaunošanas; Maskavas nostāja; gatavošanās AP vēlēšanām.
5. Neatkarības atjaunošana Procesi, saistīti ar Neatkarības deklarācijas pieņemšanu.
6. Divvaldība un konfrontācijas 1990.g. Notikumi un tajos iesaistītie spēki 1990. gadā pēc 4. maija Deklarācijas.
7. Barikādes 1991. gada janvāris Barikāžu laika notikumi, nozīme.
8. Notikumi pēc 1991.g. janvāra Notikumi 1991. gadā: konfrontācijas, augusta pučs, neatkarības atjaunošana 21. augustā, starptautiska atzīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumu par tautas kustībām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē zināšanu nostiprināšanos, simbolu iegaumēšanu.
2. Izvēlies pareizos personības raksturojumus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas par personībām, to nozīmi.
3. Atpazīsti personību un raksturo 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina faktu pārzināšanu, personību zināšanas.
4. Izvērtē apgalvojumus un secinājumus 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Palīdz pilnveidot prasmes veidot vispārīgus spriedumus, secinājumus.
5. Izvēlies pareizās atbildes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē izpratni par Atmodas laika kustību nozīmi, formulējumu precizitāti.
6. Atšifrē saīsinājumu nozīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina saīsinājumu nozīmes, lietojuma pārzināšanu.
7. Raksturo procesus attēlā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nostiprina faktu pārzināšanu, prasmi formulēt.
8. Nosaki atceres un svētku dienas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē Latvijas vēsturē nozīmīgu atceres un svētku dienu pārzināšanu.
9. Nosaki atceres un svētku dienas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē Latvijas vēsturē nozīmīgu atceres un svētku dienu pārzināšanu.
10. Analizē vēstures avotu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina izpratni par LTF lomu neatkarības atjaunošanā.
11. Izvērtē apgalvojumus par procesiem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Palīdz pilnveidot prasmes veidot vispārīgus spriedumus, secinājumus.
12. Vērtē notikuma nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nostiprina vēstures notikuma nozīmes apzināšanos.
13. Izvēlies pareizos apgalvojumus 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina zināšanas par dažādu iesaistīto spēku lomu neatkarības atgūšanā.
14. Papildini tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Papildina izpratni par procesiem sabiedrībā.
15. Saisti attēlu ar atbildi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina un papildina zināšanas par valsts simboliem.
16. Nosaki pieņemtos likumus 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina zināšanas par LPSR AP darbību pirms neatkarības atjaunošanas.
17. Nosaki atjaunoto svētku dienu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Papildina zināšanas par svētku dienām.
18. Lieto pareizos jēdzienus tekstā 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Nostiprina formulējumu prasmes, pareizo jēdzienu lietojumu.
19. Izvēlies pareizās atbildes par attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina faktu pārzināšanu, prasmi formulēt.
20. Papildini attēla informāciju 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina zināšanas par sabiedrības nostāju neatkarības jautājumā.
21. Raksturo personības nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina, nostiprina zināšanas par personībām, to lomu.
22. Atbildi jautājumu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina zināšanas, formulējumus.
23. Analizē vēstures avotu 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Pilnveido prasmi analizēt teksta informāciju, saistīt ar zināšanām.
24. Atlasi pareizos jēdzienus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas
25. Savieto skaidrojumu un organizāciju 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina zināšanas par dažādām organizācijām - saīsinājumiem, nozīmi.
26. Raksturo personības nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina, nostiprina zināšanas par personībām, to lomu.
27. Sakārto hronoloģiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Ļauj iegūt pārskatu par notikumu secību.
28. Atbildi jautājumu par attēlu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē zināšanas par notikumiem, to ietekmi.
29. Raksturo attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi vērtēt avotu, izvēlēties pareizus formulējumus.
30. Nosaki notikuma sekas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par notikumu virzību.
31. Atbildi jautājumu par apvērsumu 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē izpratni par notikumu ietekmi un mijiedarbību.
32. Raksturo attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi vērtēt avotu, veidot secinājumus.
33. Savieto datumu un tā skaidrojumu 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Ļauj pārbaudīt zināšanas par nozīmīgiem datumiem

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Raksturo svinamo dienu Citi vidēja 2 p. Notikuma datēšanas un formulēšanas prasme.
2. Nosaki cēloņsakarības Citi vidēja 2 p. Pārbauda cēloņsakarību izpratni un zināšanas.
3. Skaidro jēdzienu Citi vidēja 3 p. Personības un jēdzieni.
4. Faktu zināšanas Citi vidēja 2 p. Vēstures fakti un secinājumi.
5. Raksturo procesu, personības Citi vidēja 4 p. Pārbauda zināšanas un izpratni par cēloņsakarībām.
6. Skaidro jēdzienus Citi vidēja 4 p. Pārbauda jēdzienu zināšanas, prasmi tos formulēt.
7. Zināšanas par norises laiku Citi zema 3 p. Zināšanas par notikuma laiku, saikni ar pasaules vēstures kontekstu.
8. Izpratne par cēloņsakarībām Citi vidēja 2 p. Izpratne par vēstures notikuma cēloņsakarībām - notikuma cēloņi.
9. Prasme skaidrot sekas Citi vidēja 2 p. Izpratne par vēstures notikuma cēloņsakarībām - notikuma sekas.
10. Faktu pārzināšana Citi augsta 2 p. Ar notikumu saistīto faktu pārzināšana.
11. Skaidro notikuma ietekmi Citi augsta 2 p. Zināšanas par notikuma ietekmi uz politisko, saimniecisko, sociālo procesu attīstību.
12. Izvērtē cēloņsakarības Citi vidēja 4 p. Izpratne par cēloņu un seku mijiedarbību.
13. Formulē organizācijas idejas Citi vidēja 3 p. Prasme pareizi formulēt vēsturisko kustību idejas, izpratne par to nozīmi.
14. Analizē avotus Citi vidēja 2 p. Prasme informācijas avotos noteikt prasīto.
15. Analizē vizuālo avotu Citi vidēja 1 p. Prasme saistīt doto informāciju un apgūtās zināšanas, izpratne.
16. Salīdzini notikumus Citi vidēja 3 p. Prasme salīdzināt vēstures notikumus, secināt.
17. Grupē cēloņsakarības Citi vidēja 2 p. Prasme noteikt cēloņsakarības.
18. Grupē cēloņsakarības Citi vidēja 2 p. Prasme noteikt cēloņsakarības.
19. Secini cēloņsakarības Citi vidēja 2 p. Prasme noteikt cēloņsakarības.
20. Secini cēloņsakarības Citi vidēja 2 p. Prasme noteikt cēloņsakarības.
21. Secini cēloņsakarības Citi vidēja 2 p. Prasme noteikt cēloņsakarības.
22. Papildini tekstu Citi vidēja 7 p. Zināšanas, prasme raksturot procesus, jēdzienu pārzināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Notikumi Atmodas gaitā 00:00:00 vidēja 20 p. Testā apkopoti uzdevumi par nozīmīgākajiem notikumiem, procesiem Atmodas gaitā 1988. - 1991. gadā: organizāciju noformēšanās; Baltijas ceļš; AP darbība; Barikādes; apvērsuma mēģinājums.
2. Personības un sabiedrība Atmodas laikā 00:00:00 vidēja 22 p. Testā apkopoti uzdevumi par personībām, to lomu, nostāju; par sabiedrības iesaisti, lomu procesos.
3. Jēdzienu, saīsinājumu un formulējumu lietojums, raksturojot procesus 00:00:00 vidēja 22 p. Testā apkopoti uzdevumi par jēdzienu pareizu lietojumu, saīsinājumu nozīmi, ļauj izvēlēties precīzus formulējumus.
4. Pārskats par procesiem un tajos iesaistīto lomu 00:00:00 vidēja 11 p. Testā apkopoti uzdevumi par dažādiem procesiem: trimdas loma; organizāciju darbība, tās sekas; pieņemtie likumi; izvēles loma.
5. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 17 p. Testā apkopoti uzdevumi par organizācijām, personībām, procesiem, notikumiem - sniedz pārskatu hronoloģiskā secībā.