Dabaszinības 6. klasei.
Valsts Ieskaites programma

Ieskaites mērķis

Novērtēt izglītojamo zināšanu un prasmju kopumu dabaszinībās atbilstoši 2006. gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumu nr.1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” prasībām mācību priekšmeta standartā Dabaszinības 1.- 6. klasei.

Ieskaites adresāts

 

Ieskaiti veic visi 6. klases izglītojamie.

Ieskaites darba uzbūve

Ieskaites jautājumi veidoti latviešu un krievu valodā. Darbam ir divi varianti. Izpildei paredzētais laiks ir 40 min.
 

1. tabula. Tēmu īpatsvars ieskaites darbā

Mācību priekšmeta saturs
% darbā
Organismi un dzīvības procesi
(dzīvo organismu veidi, pazīmes un klasifikācija, organismu uzbūve, organismu attīstība, ekosistēmas, cilvēka veselība)
22 - 26
Zeme un tās vieta Visumā
(Zemes uzbūve, procesi uz Zemes, Zeme Saules sistēmā un Visumā)
18 - 22
Vielas un materiāli
(vielu iedalījums, īpašības, pārvērtības, izmantošana, maisījumi un šķīdumi)
23 - 27
Fizikālie procesi
(procesi, gaisma un skaņa, siltums un temperatūra, spēki un kustība, elektrība un magnētisms)
18 - 22
Vide
(dabas resursu izmantošana un saglabāšana, izmaiņas vidē)
8 - 12


Vērtējamie izziņas darbības līmeņi:

  • Iegaumēšana un izpratne 35 - 40%
  • Zināšanu un prasmju lietošana 45 - 50%
  • Analīze un produktīvā darbība 15 - 20%
 
Pētnieciskā darbība iekļauta visā dabaszinību ieskaites saturā. Skolēniem jāparāda zināšanas un prasmes šādos pētnieciskās darbības soļos:
  • jautājumu formulēšana un hipotēžu izvirzīšana,
  • pētījuma plānošana,
  • eksperimentos iegūto datu apstrāde un analīze.
 
 
Uzdevumu veidi
Uzdevumi veidoti un sakārtoti atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta obligātajam saturam. Darbā ietverti vienkārši un strukturēti uzdevumi. Uzdevumi pēc satura un  formas ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm. Aiz katra uzdevuma norādīts maksimālais iegūstamo punktu skaits par šo uzdevumu.

2. tabula. Uzdevumu veidu īpatsvars ieskaites darbā.

Uzdevumu veidi
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Īpatsvars visā
darbā, %
Atbilžu izvēles
1
7
23
Savietošanas
1
3
10
Īso atbilžu
6
17
57
Tukšo vietu aizpildīšanas
1
1
3
Strukturēts uzdevums
1
2
7

 
 
Vērtēšanas kārtība
Ieskaites darbu vērtē saskaņā ar centra izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Ieskaitē iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs. Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm ir iekļauta valsts pārbaudes darbu elektroniskajās kopsavilkumu tabulās.

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot ieskaites laikā
Darbs veicams ar pildspalvu. Zīmuli (arī krāsaino) drīkst lietot tikai zīmējumos. Drīkst izmantot lineālu, dzēšgumiju.
 

Atsauce:
http://www.isec.gov.lv/