Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Termometra rādījuma nolasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nolasa temperatūras no termometra gan virs nulles, gan zem nulles.
2. Upes krastu noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaka upes krastus (labais un kreisais).
3. Degšanai nepieciešamais skābeklis 2. izziņas līmenis augsta 4p. Izprot un parāda veidu, kā pierādīt, ka degšanai nepieciešams skābeklis.
4. Pētāmais jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ar skolotāja palīdzību izvirza pētījuma jautājumu, salīdzinot dažādus augu pavairošanas veidus. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.)
5. Darba piederumu izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Izvēlas resursus atbilstoši darba gaitas aprakstam un pētāmajam jautājumam. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.; D.6.11.12.2.)
6. Datu reģistrācijas tabulas veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ar skolotāja palīdzību plāno darba gaitu ilgstošam pētījumam, lai noskaidrotu atbildi uz pētāmo jautājumu. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.; D.6.11.12.2.)
7. Diagrammas veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iegūtos datus attēlo uzskatāmā veidā (piemēram, diagrammā) (D.6.11.10.1.)
8. Secinājumu formulēšana atbilstoši pētāmajam jautājumam 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Veido apgalvojumu, vispārinot, izvērtējot faktus. (D.6.12.1.1.2.)
9. Inerces eksperiments 3. izziņas līmenis augsta 2p. Skaidro, ka ķermeņiem ar lielāku masu piemīt lielāka inerce, tāpēc jāpieliek lielāks spēks, lai to apstādinātu. Izprot pētījumu ticamības nozīmi.
10. Spēku eksperiments 2. izziņas līmenis augsta 3p. Eksperimentāli salīdzina dažādu virsmu savstarpējo berzi. Apraksta eksperimenta pētāmo jautājumu, rezultātus un secinājumus.
11. Cukura šķīdības eksperiments 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvēlas mainīgos (“es mainīšu; es mērīšu”) un nemainīgos, kā arī mērāmos lielumus, lai veiktu eksperimentu par vielu šķīdību.
12. Nepieciešamie materiāli maisījuma izveidei 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto laboratorijas trauku nosaukumus, izvēloties nepieciešamos traukus un piederumus šķīduma pagatavošanai.
13. Pētījuma plānošana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Pētījuma par lidošanu plānošana un veikšana
14. Grafika izpēte 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jautājumi par grafiku.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pētnieciskā darbība 00:40:00 vidēja 37p. Treniņtests par pētniecisko darbību (pētnieciskās darbības soļi, pētāmais jautājums, darba plānošana, lielumu izvēle, rezultātu attēlošana un analīze)