Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas ieguve 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izvēlas derīgāko informācijas avotu un pamato; zina grāmatas struktūru ātrai informācijas ieguvei; izvēlas ticamāko informācijas avotu. (Valsts diagnost.d. dabasz. 2015. g.)
2. Augu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto augu noteicēju (Valsts ieskaite dabaszinībās 2011.g)
3. Pētījuma plānošana 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Izvirza un pamato pieņēmumus. (Valsts diagnost.d. dabasz. 2016. g.)
4. Eksperimentālā darbība datu ieguvei 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas mērierīces (Valsts diagnost.d. dabasz. 2014. g.)
5. Analizē un izmanto Informāciju 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Informācijas avotos un eksperimentos iegūto datu apstrāde un analīze (Valsts diagnost.d. dabasz. 2016. g.)
6. Dzīvības pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dzīvības uzturēšanas nosacījumus (Valsts diagnost.d. dabasz. 2014. g.)
7. Augi. Sēnes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Novērtē augu pielāgošanos videi (Valsts diagnost.d. dabasz. 2014. g.)
8. Dzīvnieki 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst dzīvnieku lomu ekosistēmās
9. Cilvēks 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst cilvēka orgānu sistēmas attēlos
10. Mikropasaule 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata baktēriju darbības nozīmi
11. Ekosistēmas 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Skaidro augu un dzīvnieku vietu ekosistēmā
12. Planēta Zeme Saules sistēmā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina gadalaiku maiņas un Zemes riņķojuma ap Sauli saikni (Valsts diagnost.d. dabasz. 2016. g.)
13. Zemes litosfēra 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbs ar karti: nosaka vietas, kur iespējami vulkānu izvirdumi un zemestrīces.
14. Zemes hidrosfēra 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina ūdens riņķojuma posmus
15. Zemes atmosfēra 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Zina atmosfēras spiediena izmaiņu ietekmi uz laikapstākļiem
16. Zemes dabas ainavas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atšķir atjaunojamos un neatjaunojamos dabas resursus
17. Vielas un materiāli dabā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kas ir dabas resursi.
18. Vielu un materiālu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina materiālus, pamatojoties uz informāciju
19. Vielu un materiālu pārvērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atšķir vielu fizikālās un ķīmiskās pārvērtības
20. Vielu un materiālu izmantošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina dabas resursu (koksnes, naftas) pārstrādes produktus
21. Vielu maisījumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst maisījuma veidu
22. Šķīdumi. Atbildi uz jautājumu par attēlu! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina vielu šķīdību ūdenī
23. Masas daļas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina vielas masas daļu
24. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina šķīdināmās vielas un šķīdinātāja masu
25. Gaisma. Spoguļu izmantošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, kā attēla veidošanās plakanos spoguļos likumsakarības izmanto ikdienā
26. Skaņas augstums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kā var mainīt skaņas augstumu
27. Siltums. Kurināmā veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Latvijā izmantojamos kurināmā veidus
28. Ķermeņa kustība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kustības raksturlielumus
29. Ātruma aprēķināšana (km/h) 2. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķina ķermeņa kustības ātrumu
30. Magnētiskā spēka darbības virziens 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka magnētiskā spēka darbības virzienu
31. Elektrība un magnētisms 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot elektriskā slēguma shēmu
32. Drošība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kā droši veikt eksperimentu
33. Vide 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Prognozē globālās sasilšanas iespējamās sekas
34. Veselība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina veselīga dzīvesveida paradumus
35. Dabaszinātņu un tehnoloģiju nozīme 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dabaszinātņu izgudrojumu nozīmi

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pētnieciskās darbības pamati 00:10:00 vidēja 9 p. Izvēlas informācijas avotu; Izmanto augu noteicēju; Izvirza un pamato pieņēmumu; Izvēlas mērierīces; Analizē un izmanto Informāciju
2. Organismi un dzīvības procesi 00:06:00 vidēja 6 p. Zina dzīvības uzturēšanas nosacījumus; Novērtē augu pielāgošanos videi; Atpazīst dzīvnieku lomu ekosistēmās; Atpazīst cilvēka orgānu sistēmas attēlos; Saskata baktēriju darbības nozīmi; Skaidro augu un dzīvnieku vietu ekosistēmā
3. Zeme un tās vieta Visumā 00:07:00 vidēja 7 p. Zina gadalaiku maiņas un Zemes riņķojuma ap Sauli saikni; Darbs ar karti: nosaka vietas, kur iespējami vulkānu izvirdumi un zemestrīces; Zina ūdens riņķojuma posmus; Zina atmosfēras spiediena izmaiņu ietekmi uz laikapstākļiem; Atšķir atjaunojamos un neatjaunojamos dabas resursus.
4. Vielas un materiāli 00:10:00 vidēja 10 p. Zina, kas ir dabas resursi; Salīdzina materiālus, pamatojoties uz informāciju; Atšķir vielu fizikālās un ķīmiskās pārvērtības; Zina dabas resursu (koksnes, naftas) pārstrādes produktus; Atpazīst maisījuma veidu; Salīdzina vielu šķīdību ūdenī; Aprēķina vielas masas daļu; Aprēķina šķīdināmās vielas un šķīdinātāja masu
5. Fizikālie procesi 00:10:00 vidēja 9 p. Izprot, kā attēla veidošanās plakanos spoguļos likumsakarības izmanto ikdienā; Zina, kā var mainīt skaņas augstumu; Zina Latvijā izmantojamos kurināmā veidus; Zina kustības raksturlielumus; Aprēķina ķermeņa kustības ātrumu; Nosaka magnētiskā spēka darbības virzienu; Izprot elektriskā slēguma shēmu
6. Cilvēka un vides mijiedarbība 00:05:00 vidēja 4 p. Zina, kā droši veikt eksperimentu; Prognozē globālās sasilšanas iespējamās sekas; Zina veselīga dzīvesveida paradumus; Zina dabaszinātņu izgudrojumu nozīmi