LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURE 9. KLASEI
  
Eksāmena programma.
Eksāmena mērķis:
Novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus Latvijas un pasaules vēsturē atbilstoši MK 2013. gada 6. augusta noteikumu Nr. 530 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" prasībām mācību priekšmetā Latvijas un pasaules vēsture 6. - 9. klasei (32. pielikums).
 
Eksāmena adresāts:
Eksāmenu veic visi 9. klases izglītojamie.
 
Eksāmena darba uzbūve:
Eksāmena jautājumi veidoti latviešu un krievu valodā. Darbam ir viens variants. Eksāmena darbs sastāv no 3 daļām.
Pirmā daļa ir zināšanu un pamatprasmju pārbaude.
Otrā daļa pārbauda izglītojamo prasmes strādāt ar dažāda tipa informācijas avotiem, saprast, par kādu tēmu ir informācija, atlasīt un sistematizēt faktus, precīzi un saprotami atbildēt uz jautājumiem.
Trešā daļa ir radošs uzdevums, kas pārbauda izglītojamo prasmes izmanot vēstures zināšanas dotās situācijas aprakstā.
 
1. tabula. Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks.
Daļa
Uzdevumu skaits
Maksimālais punktu skaits
Daļas īpatsvars, % 
Izpildes laiks, min.
1.
7
33
39
35
2.
11
36
42
60
3.
1
16
19
50
Kopā
19
85
100
145
Pārbaudes darbā ietverts Latvijas un pasaules vēstures standarta 6. - 9. klasei obligātais saturs.
 
2. tabula. Tēmu īpatsvars eksāmena darbā.
Mācību priekšmeta saturs
Iegaumēšana un izpratne, % 
Zināšanu un prasmju lietošana, %
Analīze un produktīvā darbība, %
Kopā darbā, %
Zināšanas un izpratne par svarīgākajiem vēstures posmiem.   
39 - 41
Vēstures pētīšana un interpretēšana.   
54 - 56
Sevis kā vēstures procesa dalībnieka apzināšanās.   
4 - 6
Kopā
30 - 32
50 - 53
15 - 17
100
 
Uzdevumu veidi:
Darbā ietverti vienkārši un strukturēti uzdevumi. Uzdevumi pēc satura un formas ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm.
Pirmajā daļā ir testa veida uzdevumi, kas saturiski aptver visus vēstures periodus.
Otrajā daļā ir strukturēti uzdevumi.
Trešā daļa ir strukturēts esejuzdevums. Izglītojamais izvēlas vienu no trim piedāvātajām situācijām, izpilda prasīto un raksta aptuveni 200 vārdus garu aprakstu, kurā
  • pamato prasīto,
  • strukturē saturu,
  • izmanto atbilstošus vēstures faktus,
  • parāda cēloņsakarības,
  • lieto vēstures jēdzienus,
  • izdara secinājumus.
Aiz katra uzdevuma norādīts maksimālais iegūstamo punktu skaits par šo uzdevumu.
 
3. tabula. Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā.
Uzdevumu veids
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Īpatsvars visā darbā, %
Atbilžu izvēles
2
6
7
Savietošanas
2
8
9
Vērtējuma izvēles
1
3
4
Īso atbilžu
1
6
7
Strukturēts
12
46
54
Strukturēts esejuzdevums
1
16
19
 
Vērtēšanas kārtība:
Eksāmena darbs tiek vērtēts saskaņā ar centra izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Eksāmenā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs. Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm ir iekļauta valsts pārbaudes darbu elektroniskajās kopsavilkuma tabulās.
 
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā:
Darbs veicams ar pildspalvu.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/9/latv_pas_vesture9.pdf