2015.-2016. m.g. Eksāmena programma (SVEŠVALODA 9. KLASEI)
(angļu, vācu, krievu, franču)
 
Eksāmena mērķis
Novērtēt izglītojamo zināšanu un prasmju kopumu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” prasībām mācību priekšmeta standartā Svešvaloda 1. – 9. klasei (5. pielikums).
 
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic 9. klases izglītojamie.
 
Eksāmena uzbūve
Pārbaudes darbs sastāv no 5 daļām – lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un mutvārdu daļas.
 

Daļa
Maksimālais punktu skaits
Uzdevumu skaits
Daļas īpatsvars %
Izpildes laiks
(min)
Lasīšanas
20
2
20
30
Klausīšanās
20
2
20
20
Valodas lietojuma
20
2
20
20
Rakstīšanas
40 x 0,5
2
20
40
Mutvārdu
20
2
20
10
Kopā
100
10
100
120

Tēmu īpatsvars eksāmena darbā
  
 
Izziņas darbības līmenis
Izziņas darbības līmenis
Izziņas darbības līmenis
 
Mācību priekšmeta saturs
Iegaumēšana un izpratne %
Zināšanu un prasmju lietošana %
Analīze un produktīvā darbība %
Kopā darbā %
Saziņa
 
 
 
18-20
Valodas prasmes
 
 
 
22-25
Izruna, intonācija
 
 
 
5-7
Teksts
 
 
 
15-17
Teikums
 
 
 
5-7
Vārds
 
 
 
20-25
Sociokultūras kompetence
 
 
 
5
Kopā
20-25
55-60
20-25
100
 
*Sociokultūras kompetence ir integrēta valodas un komunikatīvās kompetences pārbaudes uzdevumos.
    
Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā krievu valoda

Uzdevumu veidi
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Īpatsvars visā darbā, %
Vērtējuma izvēles
2
20 
20
Vārdu un struktūru
saskaņošanas 2 20 20
2
20
20
Savietošanas
1
10
10
Tukšo vietu aizpildīšanas
1
10
10
Strukturēti
20 
20
Dialogs, intervija
2
20
20
Kopā
10
100
100

Vērtēšanas kārtība
Eksāmena darbs tiek vērtēts saskaņā ar centra izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Eksāmenā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs. Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm ir iekļauta valsts pārbaudes darbu elektroniskajās kopsavilkumu tabulās.
 
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā
Darbs veicams ar pildspalvu.