Teorija

Прочитай текст. Своими словами:
  1. кратко сформулируй главную мысль / проблему текста;
  2. выскажи своё мнение об этом;
  3. аргументируй его и приведи примеры;
  4. сделай выводы;
  5. ответь на один дополнительный вопрос учителя по завершению монолога.
Время для подготовки 2 минуты. Время для высказывания 3 минуты.
 
ТЕКСТ 7
Сложно поверить, но на отдых тоже требуются силы. Вы не должны быть в конце дня усталыми или измотанными, когда не остаётся энергии даже на простую прогулку, на любимые увлечения, на общение с родными, близкими и друзьями. Так вы не даёте себе нормально отдохнуть, организм постоянно находится в стрессе. Поэтому на прогулку, чтение или занятие фитнесом необходимо оставлять силы. Нельзя всю энергию отдавать работе, отдыхать нужно уметь.
(по материалам Интернета)

 
Pēc monologrunas intervētājs uzdod jautājumus:
- Что, по-твоему, значит «вести здоровый образ жизни»? Объясни.
- Если ты говоришь, что хорошо отдохнул / отдохнула, что ты имеешь в виду? Расскажи.
 
Mutvārdu daļas otrais uzdevums ir monologruna (kopsavilkums un viedokļa izklāsts) par tekstu, kas atbilst kādai no tematiskajām jomām.
Skolēnam teksta izlasīšanai un atbildes sagatavošanai paredzētas divas minūtes. Gatavošanās
laikā skolēns rakstiskas piezīmes neveic. Atbildei paredzētais laiks: 3 minūtes.
 
Šajā uzdevumā tiek vērtēta skolēna spēja izteikties saistītā monologrunā, veidojot
secīgu stāstījumu, kā arī spēja izvērst apgalvojumus un argumentēti paust savu viedokli.
Intervētājs par teksta saturu skaidrojumus nesniedz, skolēna stāstījumu nepārtrauc un
nekomentē.
Ieteikums. Lai sagatavotos stāstījumam un viedokļa izklāstam par dažādas tematikas
tekstiem, skolēniem ieteicams pārdomāt mutvārdu izklāsta plānošanas un argumentēšanas
stratēģijas
 
Atsauce:
Mutvārdu daļas uzdevumu paraugi, mācību video un skolēnu atbilžu izvērtējumi skatīt šeit:
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml