Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts
Mutvārdu daļas uzdevumu skaits 2013.g. nav mainīts. Visu svešvalodu eksāmenā paredzēts iekļaut trīs uzdevumus ar dažādām komunikatīvajām funkcijām: interviju, dialogu un monologu.

1.uzdevums. Intervija (jautājumi) 3–5 min.
2.uzdevums. Dialogs (lomu spēle) 3–5 min.
3.uzdevums. Monologs (kopsavilkums un viedokļa izklāsts par 60–80 vārdus garu tekstu) 5 min.

Katra uzdevuma komunikatīvās funkcijas izpildi vērtē atsevišķi. Kopvērtējums par visiem trīs uzdevumiem tiek izteikts šādos kritērijos: vārdu krājums, gramatiskā kontrole, valodas, plūdums, izruna un intonācija.

Mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji pieejami VISC vietnē (sadaļā „Pārbaudes darbu paraugi”).

3.uzdevuma (monologrunas) apraksts
  
Uzbūve. Mutvārdu daļas trešais uzdevums ir monologruna (kopsavilkums un viedokļa izklāsts) par tekstu, kas atbilst kādai no tematiskajām jomām. Teksta apjoms nepārsniedz 60–80 vārdus. Izvēlētie publicistiskie teksti ir īsināti un pielāgoti eksāmena vajadzībām. Skolēnam teksta izlasīšanai un atbildes sagatavošanai paredzētas divas minūtes. Gatavošanās laikā skolēns rakstiskas piezīmes neveic. Atbildei paredzētais laiks: 3 minūtes.

Vērtēšana. Šajā uzdevumā tiek vērtēta skolēna spēja izteikties saistītā monologrunā, veidojot secīgu stāstījumu, kā arī spēja izvērst apgalvojumus un argumentēti paust savu viedokli. Intervētājs par teksta saturu skaidrojumus nesniedz, skolēna stāstījumu nepārtrauc un nekomentē.
 
Ieteikums.
Lai sagatavotos stāstījumam un viedokļa izklāstam par dažādas tematikas tekstiem, skolēniem ieteicams pārdomāt mutvārdu izklāsta plānošanas un argumentēšanas stratēģijas.Mutvārdu daļas uzdevumu paraugi, mācību video un skolēnu atbilžu izvērtējumi pieejami VISC vietnē (sadaļā „Pārbaudes darbu paraugi”).