Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts
Mutvārdu daļas uzdevumu skaits 2013.g. nav mainīts. Visu svešvalodu eksāmenā paredzēts iekļaut trīs uzdevumus ar dažādām komunikatīvajām funkcijām: interviju, dialogu un monologu.
 
1.uzdevums. Intervija (jautājumi) 3–5 min.
2.uzdevums. Dialogs (lomu spēle) 3–5 min.
3.uzdevums. Monologs (kopsavilkums un viedokļa izklāsts par 60–80 vārdus garu tekstu) 5 min.
 
Katra uzdevuma komunikatīvās funkcijas izpildi vērtē atsevišķi. Kopvērtējums par visiem trīs uzdevumiem tiek izteikts šādos kritērijos: vārdu krājums, gramatiskā kontrole, valodas, plūdums, izruna un intonācija.

Mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji pieejami VISC vietnē (sadaļā „Pārbaudes darbu paraugi”).
 
2.uzdevuma (lomu spēles) apraksts
  
Uzbūve.Mutvārdu daļas otrais uzdevums ir lomu spēle. Skolēns izvēlas vienu no aizsegtajām  lomu spēles kartēm un vienas minūtes laikā sagatavojas sarunai. Lomu spēles ilgums ir no trīs līdz piecām minūtēm.
 
Vērtēšana.Lomu spēles uzdevumā tiek vērtēta skolēna spēja izteikties atbilstoši dotajai situācijai.
 
Ieteikums. Lai veiksmīgāk sagatavotos lomu spēlei, ieteicams izmantot iepriekšējo mācību gadu centralizēto eksāmenu mutvārdu daļas materiālus. Kopš 2008.gada materiālu apkopojums pieejams arī VISC mājaslapā.