Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts
Mutvārdu daļas uzdevumu skaits 2011.g. nav mainīts. Visu svešvalodu eksāmenā paredzēts iekļaut trīs uzdevumus ar dažādām komunikatīvajām funkcijām: interviju, dialogu un monologu.
1. uzdevums Intervija (jautājumi) 3–5 min.
2. uzdevums Dialogs (lomu spēle) 3–5 min.
3. uzdevums Monologs (kopsavilkums un viedokļa izklāsts par 60–80 vārdus garu tekstu) 5 min.
Katra uzdevuma komunikatīvās funkcijas izpildi vērtē atsevišķi. Kopvērtējums par visiem trīs uzdevumiem tiek izteikts šādos kritērijos: vārdu krājums, gramatiskā kontrole, valodas, plūdums, izruna un intonācija.

Mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji pieejami VISC vietnē (sadaļā „Pārbaudes darbu paraugi”).

1. uzdevuma (intervijas) apraksts
Uzbūve.
Mutvārdu daļas pirmais uzdevums ir intervija, kuras laikā intervētājs uzdod piecus jautājumus par skolēna nejauši izvēlēto tematu. Jautājumi skolēnam nav doti – tie norādīti skolotāja mutvārdu daļas materiālā atbilstoši dotajam tematam.
Vērtēšana. Šajā uzdevumā tiek vērtēta skolēna spēja izteikties spontāni par uzdoto jautājumu, ja nepieciešams, izvēršot tēmu un argumentējot pausto viedokli.
Saziņas tēmas
, par kurām skolēnam tiek uzdoti jautājumi, atbilst vispārējām tematiskajām jomām, neiekļaujot ļoti specifiskas saziņas tēmas, piemēram, par biznesu, ekonomiku vai juridiskajiem jautājumiem.
Nr.p.k.  Tēma
1       Par sevi
2 Māja un dzīvesvieta, apkārtējā vide 
3 Ikdienas dzīve
4 Brīvais laiks, izklaide
5 Ceļojumi
6 Attiecības ar citiem cilvēkiem 
7 Veselība un ķermeņa kopšana 
8 Izglītība
9 Iepirkšanās
10 Uzturs un dzērieni 
11 Pakalpojumi
12 Vietas
13 Valoda
14 Laika apstākļi 
Jautājumi, kurus uzdod skolotājs, izvēlēti, ievērojot to funkcionālo mērķi. Divi no pieciem jautājumiem parasti ir identificējoši, tāpēc atbildes uz tiem ir īsākas – mazāk par vienu minūti. Savukārt atlikušie trīs jautājumi ir atbilstoši "Izklāsta" un "Attieksmes paušanas" kategorijām.Uz šiem jautājumiem skolēna atbildei paredzēts laiks līdz vienai minūtei. Kopējais runāšanas laiks šajā eksāmena daļā ir 3–5 minūtes.

Ieteikums.
Lai izprastu jautājumu uzbūves būtību un sagatavotos mutvārdu eksāmena intervijai, skolēniem mācību procesa laikā ieteicams izveidot jautājumu katalogu par katru no saziņas tēmām (apakštēmām).