SVEŠVALODA
(angļu, vācu, krievu, franču)
centralizētā eksāmena programma
Eksāmena mērķis: 
Novērtēt izglītojamo sasniegumus svešvalodā atbilstoši 2008.gada 2.septembra Ministrukabineta noteikumu nr.715 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” prasībām mācību priekšmetā Svešvaloda (2.pielikums).
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic 12.klases izglītojamie un citi interesenti, kuriem jākārto vai kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu svešvalodā.
Eksāmena darba uzbūve
Pārbaudes darbs sastāv no 5 daļām – lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma rakstīšanas un mutvārdu daļas.
Eksāmena darba daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks

Daļa
Maksimālais punktu skaits
Uzdevumu skaits
Daļas īpatsvars %
Izpildes  laiks
Lasīšanas
30
3
20
50 min
Klausīšanās
30
20
30 min
Valodas lietojuma
40 x 0.75 
4
20
30 min
 
Rakstīšanas
40 x 0.75
2
20
70 min
 Mutvārdu
30
3
20
12-15 min
Kopā 150  punkti.

Vērtēšanas kārtība
Eksāmena kopējo vērtējumu iegūst, statistiski analizējot izglītojamo iegūto punktu summu visās daļās un saskaņojot ar vērtējumu līmeņu aprakstu.
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā.
Darbs veicams ar pildspalvu.
Atsauce:
http://www.isec.gov.lv/eksameni/vispizgl/programmas/12/svesval12.pdf