Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot valsts pārbaudes laikā Ko var izmantot eksāmena laikā?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Spēks vertikālā sviedienā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītiskus spriedumus par procesiem un parādībām, izmantojot spēkus un to sakarības. (D.O.3.2.1.)
2. 1. daļas 2. uzd. Lidmašīnas ātrums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītisku spriedumu par lidmašīnas relatīvo ātrumu.
3. 1. daļas 3. uzd. Ķermeņa impulss un kinētiskā enerģija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītiskus spriedumus par ķermeņa impulsu un kinētisko enerģiju, izmantojot sakarības.
4. 1. daļas 4. uzd. Debess objektu gravitācijas spēks 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītiskus spriedumus par gravitācijas spēka lielumu. (D.O.3.2.1.)
5. 1. daļas 5. uzd. Auklas sastiepuma spēks 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītiskus spriedumus par procesiem un parādībām, izmantojot spēkus un to sakarības. (D.O.3.2.1.)
6. 1. daļas 6. uzd. Siltuma vadīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot siltumvadīšanas procesu.
7. 1. daļas 7. uzd. Izoprocesa grafiks 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Analīzē izoparametrisko procesu grafiku un raksturo gāzes lielumu maiņu.
8. 1. daļas 8. uzd. Protona un elektrona mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto 3. Ņūtona likumu situācijas analīzei.
9. 1. daļas 9. uzd. Elektronu mijiedarbības spēks 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītiskus spriedumus, dažādās situācijas izmantojot Kulona likumu. (D.O.3.2.1.)
10. 1. daļas 10. uzd. Oma likums noslēgtai ķēdei 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītiskus spriedumus par elektrisko slēgumu, izmantojot Oma likumu noslēgtai līdzstrāvas ķēdei. (D.O.4.3.1.)
11. 1. daļas 11. uzd. Elektrisko lādiņu pārdalīšanās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītiskus spriedumus par elektrisko lādiņu pārdalīšanos starp dažādi uzlādētiem ķermeņiem. (D.O.3.2.1.)
12. 1. daļas 12. uzd. Transformators 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto transformācijas koeficienta formulu.
13. 1. daļas 13. uzd. Oma likums ķēdes posmam 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto Oma likumu ķēdes posmam.
14. 1. daļas 14. uzd. Fotona enerģija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto fotona enerģijas formulu un elektromagnētisko viļņu skalu.
15. 1. daļas 15. uzd. Tiešā mērīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir tiešo un netiešo mērīšanu.
16. 1. daļas 16. uzd. Diega svārsts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina diega svārsta raksturlielumus, prot atšķirt lielumus, kuri mainās / nemainās svārstību laikā.
17. 1. daļas 17. uzd. Termiskais līdzsvars 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kas ir termiskais līdzsvars.
18. 1. daļas 18. uzd. Skalāri un vektoriāli lielumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir vektoriālus un skalārus lielumus.
19. 1. daļas 19. uzd. Elektromagnētiskā indukcija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina elektromagnētiskās indukcijas parādību.
20. 1. daļas 20. uzd. Laušana stikla prizmā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina gaismas laušanas parādību un gaismas laušanas principus.
21. 1. daļas 21. uzd. Fotoefekta likums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot fotoefekta vienādojuma būtību.
22. 1. daļas 22. uzd. Starojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina starojumu rašanās veidus.
23. 1. daļas 23. uzd. Gaisa sasilšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Analizē situāciju un nosauc faktorus.
24. 1. daļas 24. uzd. Strāvas stiprums ķēdē 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītiskus spriedumus par elektrisko slēgumu, izmantojot Oma likumu noslēgtai līdzstrāvas ķēdei. (D.O.4.3.1.)
25. 2. daļas 1. uzd. Rotācijas kustība 2. izziņas līmenis zema 3 p. Aprēķina pagrieziena leņķi grādos un radiānos.
26. 2. daļas 2. uzd. Blīvums 2. izziņas līmenis zema 6 p. Atšķir neatkarīgos un atkarīgos lielumus. Nosauc lielumus pēc kritērijiem.
27. 2. daļas 3. uzd. Paātrinājums 2. izziņas līmenis zema 9 p. Nosauc vienmērīgi paātrinātās kustības sakarības lielumus un tās mērvienības.
28. 2. daļas 4. uzd. Inerce 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina inerces parādību. Skaidro eksperimentu.
29. 2. daļas 5. uzd. Spēka darbs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto laukuma metodi un aprēķina spēka veikto darbu.
30. 2. daļas 6. uzd. Kosmiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto formulu lapu kosmosa kuģa palaišanas ātruma sakarības izveidei.
31. 2. daļas 7. uzd. Pilnīgā iekšējā atstarošanās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto gaismas laušanas likumu un aprēķina pilnīgās atstarošanas robežleņķi.
32. 2. daļas 8. uzd. Difrakcijas režģis 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto difrakcijas režģa formulu režģa konstantes aprēķināšanai.
33. 2. daļas 9. uzd. Gaisa blīvums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto ideālās gāzes stāvokļa vienādojumu un aprēķina gaisa blīvumu.
34. 2. daļas 10. uzd. Slīpuma koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina grafika taisnes slīpumu (virziena koeficientu).
35. 3. daļas 1. uzd. Melnā kaste. Pretestība 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jānoskaidro melnās kastes shēma pēc dotajiem mērījuma rezultātiem.
36. 3. daļas 2. uzd. Atspere 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Izmanto enerģijas saglabāšanas likumu.
37. 3. daļas 3. uzd. Oma likums noslēgtai ķēdei 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Izveido darba gaitu, izmanto Oma likumu noslēgtai ķēdei un aprēķina EDS un iekšējo pretestību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-8. uzdevums 00:12:00 zema 9 p. Pirmajā daļā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
2. 1. daļas 9. -15. uzdevums 00:12:00 vidēja 7 p. Pirmajā daļā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
3. 1. daļas 16.-24. uzdevums 00:21:00 vidēja 9 p. Pirmajā daļā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
4. 2. daļas 1.-5. uzdevums 00:30:00 vidēja 25 p. Pārbauda izglītojamo prasmes izskaidrot fizikālos procesus un analizēt cēloņsakarības, analizēt un izvērtēt iegūto informāciju, saskatīt problēmas, plānot problēmas risinājumu un risināt problēmas, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, veikt aprēķinus, lietot vizuālo un grafisko informāciju fizikālo procesu un likumsakarību attēlošanā.
5. 2. daļas 6.-10. uzdevums 00:30:00 vidēja 16 p. Uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes analizēt un izvērtēt iegūto informāciju, izskaidrot fizikālos procesus un analizēt cēloņsakarības, saskatīt problēmas, plānot problēmas risinājumu un risināt problēmas, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, veikt aprēķinus, lietot vizuālo un grafisko informāciju fizikālo procesu un likumsakarību attēlošanā.
6. 3. daļas 1.-3. uzdevums 01:05:00 augsta 15 p. Trešajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes skaidrot eksperimentu, risināt nestandarta problēmas, veidot detalizētu eksperimenta aprakstu vai pētījumu, izskaidrot rezultātus un izdarīt secinājumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Centralizētais eksāmens fizikā 2022. g. 03:05:00 vidēja 81 p. Eksamēna uzdevumi.