ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Diagnosticējošā darba vērtēšanas saturs (programma)
Darbā iekļautie uzdevumi pārbauda šādas skolēnu zināšanas un prasmes:
  • izpilda darbības ar racionāliem skaitļiem;
  • attēlo racionālus skaitļus uz skaitļu taisnes;
  • nosaka daļu, procentus vai daļas, procentu vērtību dažādos kontekstos;
  • pieraksta ar skaitlisku izteiksmi sakarību starp lielumiem reālā kontekstā, kas
  • raksturots vārdiski vai attēlots vizuāli; formulē, ko dotajā kontekstā izsaka skaitliska
    izteiksme.

Diagnosticējošā darba uzbūve un norise
Darbs sastāv no 8 uzdevumiem. Maksimāli iegūstamais punktu skaits - 50 punkti.
Darba izpildes laiks 40 - 60 min (atkarībā no skolēnam nepieciešamā laika). Darbā izmantoti atbilžu izvēles, īso atbilžu un izvērsto atbilžu uzdevumi.
Daļa no uzdevumiem ir pielāgoti elektroniskai darba videi.

Diagnosticējošā darba vērtēšana
Diagnosticējošais darbs tiek vērtēts saskaņā ar Valsts izglītības centra izstrādātiem
vērtēšanas kritērijiem. Pēc diagnosticējošā darba norises skolotājs izvērtē izglītojamo
mācību sasniegumus un organizē darbu izglītojamo zināšanu un prasmju pilnveidei.