Lai mazinātu skolēnu slodzi valsts pārbaudījumu laikā, jau otro gadu 6.klasē vairs nebūs matemātikas ieskaite, bet tikai diagnosticējošais darbs. Šī darba rezultāti neietekmēs skolēna gada vērtējumu konkrētajā priekšmetā, jo tie netiks vērtēti ballēs. 
 
2016. gadā diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei notiks 1. martā 1. mācību stundā un starpbrīdī pēc 1. stundas (50 min).

Diagnosticējošajam darbam būs divi varianti.

Skolēni saņems četras A4 formāta darba lapas, uz lapām būs jāizpilda 6 uzdevumi.

Darbu pilda ar tumši zilu vai melnu pildspalvu.

Drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus, tas ir, zīmuli, lineālu, transportieri, cirkuli, dzēšgumiju.
Diagnosticējošā darba laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni.
 
VISC mājaslapā var atrast 2015. gada darba oriģinālu.
Portālā Uzdevumi.lv dots 2014./2015. m.g. diagnosticējošais darbs ar dažādiem variantiem un atbilstošiem atbilžu soļiem.
 
 
Kādas ir diagnosticējošā darba funkcijas?
  1. Diagnosticējošam darbam ir jāsniedz informācija par skolēna faktiskajām zināšanām, darbības veidiem (prasmēm), mācību darba iemaņām un skolēna izziņas darbību.
  2. Diagnosticējošā darba norisē ir jānodrošina iegūstamo datu ticamība un pamatotība.
  3. Diagnosticējošajiem darbiem ir jānotiek laikā, kad mācību process ir vēl regulējams.
  4. Pēc skolēnu darbu analīzes ir jāvar spriest par katra skolēna un klases zināšanu un prasmju līmeni atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām.
  5. Diagnosticējošā darba uzdevumos ir jāietver jautājumi, kas ir grūtāk apgūstami, un, kas ir nepieciešami tālākajos mācību posmos.
VEIKSMI MĀCĪBĀS VISIEM 6. KLAŠU SKOLĒNIEM! 
  
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/metiet_diagndarb_matem_6klase.pdf