ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Par centralizētā eksāmena paraugu matemātikā
 
2010./11. mācību gadā 12. klasi beidz skolēni, kuri apguvuši matemātiku pēc jaunā mācību priekšmeta standarta (Ministru kabineta noteikumi Nr.715, Rīgā 2008.gada 2.septembrī). Tā kā standarts paredz būtiskas izmaiņas mācību saturā, tad mainās arī centralizētā eksāmena saturs. Lai gan eksāmena struktūra kopumā saglabājas, arī tajā ir veiktas dažas korekcijas, kuras nosaka jaunais saturs.

Galvenās matemātikas centralizētā eksāmena satura un struktūras izmaiņas, salīdzinot ar 2009./10. mācību gada eksāmenu:
 • Precizēts matemātikas eksāmena daļu saturs;
  1. daļā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda atsevišķas prasmes un faktus reproduktīvā līmenī,
  2. daļā iekļauti uzdevumi, kas ietver vairākas prasmes reproduktīvā līmenī,
  3. daļā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda skolēnu prasmes produktīvā līmenī, ko raksturo apgūto zināšanu un prasmju lietošana jaunās situācijās (skat. 1. tabulu).
 • Eksāmenā tiek vērtētas skolēnu pētnieciskās un komunikatīvās prasmes atbilstoši standarta 7. sadaļai. Eksāmena 2. un 3. daļas uzdevumos, kuros tiek pārbaudītas šīs prasmes, skolēnu sniegums tiks vērtēts līmeņos. Katram līmenim atbilstošs skolēna sniegums ir aprakstīts vērtēšanas kritērijos (skat. vērtēšanas kritērijus).
 • Eksāmena 3.daļā triju uzdevumu vietā ir divi, viens, no kuriem pārbauda skolēnu pētnieciskās prasmes, bet otrs prasmi analizēt un sintezēt matemātiskos modeļus. Reproduktīva rakstura pierādījuma uzdevumi turpmāk tiks iekļauti 2. daļā.
 • Eksāmena 3. daļas uzdevumi no skolēniem prasa situācijas izpēti, atsevišķu mēģinājumu veikšanu jaunās situācijās, tāpēc katra 3. daļas uzdevuma veikšanai skolēniem tiks piedāvātas divas A4 formāta darba lapas; viena – nosacīti melnrakstam, otra – tīrrakstam.
 • Eksāmena darbā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda skolēnu zināšanas un prasmes visos tematos. Tiek vērtētas arī tādas skolēnu prasmes, kas matemātikas centralizētajā eksāmenā līdz šim nav pārbaudītas (skat. skolēnu darba lapu).

1lapavel.bmp
Svarīgi!
Eksāmena laikā starpbrīža nav.
 
Tāpat kā iepriekšējos gadus, matemātikas eksāmena saturs veidots atbilstoši eksāmena darba satura matricai, kurai ir divas galvenās dimensijas: saturiskā un kognitīvā. Eksāmena darba matricas skaitliskie raksturlielumi ir koriģēti atbilstoši jaunajam standartam.
No saturiskā viedokļa tiek ņemti vērā divi aspekti:
 • Eksāmenā iekļautie uzdevumi pārbauda matemātikas standartā noteiktās pamatprasības.
  Katrā konkrētajā eksāmena darbā pamatprasībām atbilstošo punktu skaits ir mainīgs.

  2lapavel.bmp
 • Eksāmena saturs ir proporcionāls mācību procesa saturam jeb programmai. Katrs no programmas tematiem iekļauts vienā no satura daļām: Algebriski modeļi, Ģeometriski modeļi, Diskrēti modeļi, Funkcijas.

  3.lapa.bmp
 
Svarīgi!
 No kognitīvā viedokļa eksāmena darbā iekļautie uzdevumi skolēnam liek darboties trīs izziņas darbības līmeņos (iekavās dota to daļa procentos no visa eksāmena darba parauga):
 • iegaumēšana (20%);
 • lietošana (56%);
 • analīze un sintēze (24%).
Izziņas līmenis tiešā veidā neatbilst eksāmena daļām. Eksāmena 1. daļas uzdevumos skolēni parāda arī prasmi lietot iegūtās zināšanas, bet, atšķirībā no 2. daļas, tajos tiek pārbaudīta viena atsevišķa prasme „tīrā veidā”.
Risinot 2. daļas uzdevumus, skolēni darbojas visos trīs izziņas līmeņos, bet pildot 3. daļas uzdevumus, skolēni darbojas trešajā izziņas līmenī. 
Iepazīsties pats: Centralizēto eksāmenu paraugi dabaszinātņu mācību priekšmetos un matemātikā VISC.

Izmēģini savus spēkus, risinot matemātikas eksāmena paraugu portālā Uzdevumi.lv!