Apvidvārdi – vārdi, ko lieto tikai kādā apvidū un kas nepieder pie literārās valodas leksikas.
Apvidvārdi nosauc:
  • sadzīves un mājsaimniecības priekšmetus;
  • darba rīkus;
  • lauksaimniecības produktus;
  • ēdienus;
  • apģērba gabalus;
  • savvaļas augus.
Literārā valoda
Kurzeme
Vidzemes vidiene
Latgale
 kartupelis
rācenis
tupenis
buļba
  
Apvidvārdi, kā minēts to definīcijā, sastopami, pirmkārt, konkrētā apvidū, otrkārt, daiļliteratūrā.
Tieši daiļliteratūra veicina apvidvārdu iekļaušanos literārās valodas leksikā.
 
Apvidvārdiem var piemist arī pozitīva ekspresija, kas tiem ļauj valodā funkcionēt kā poētismiem.
 
Literārā valoda
(neitrāls)
Apvidvārds
 (poētisms)
varavīksne
dardedze
kaija
kaiva
uguns
guns
  
 Apvidvārdu rašanās saistīta gan ar izlokšņu savdabību, gan saskarsmi ar citām valodām.
Daļa apvidvārdu atrodami vecvārdu grupā, jo apzīmē reālijas, kas mūsdienās vairs nav aktuālas.
Piemērs:
aizgore – aizkrāsne
paugas – sakas