Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdšķiru noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. 11.17: nosaka vārdu piederību vārdšķirām.
2. Virsraksts 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dzejoļa fragmentam piemērota virsraksta noteikšana
3. Detalizētas informācijas atrašana 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Apgalvojuma pareizības novērtēšana atbilstoši lasītajam tekstam.
4. Saziņas situācija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saziņas dalībnieku, temata, mērķa, vietas un laika noteikšana.
5. Atslēgas vārdi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstam atbilstošo atslēgas vārdu noteikšana.
6. Daudznozīmīgi vārdi populārzinātniskā tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Daudznozīmīgu vārdu nozīmes lietojuma noteikšana populārzinātniskā tekstā.
7. Palīgteikums starp virsteikuma vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Palīgteikuma atdalīšana ar komatiem no virsteikuma.
8. Vārdšķiru noteikšana. Īpašības vārdu un apstākļa vārdu atšķiršana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. 11.17: nosaka vārdu piederību vārdšķirām.
9. Populārzinātniskā tekstā lietota vārda nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Populārzinātniskā tekstā lietoto vārdu nozīmes noteikšana pēc konteksta.
10. Daiļliteratūras tekstā lietota vārda nozīme 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Daiļliteratūras tekstā lietoto vārdu nozīmes noteikšana pēc konteksta.
11. Sinonīmi darbības vārdiem 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sinonīmu noteikšana darbības vārdiem.
12. Sinonīmi īpašības vārdiem 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sinonīmu noteikšana īpašības vārdiem.
13. Sinonīmi lietvārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sinonīmu noteikšana lietvārdiem.
14. Teikuma priekšmets un izteicējs (ko dara?) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.
15. Teikuma priekšmets un izteicējs (kāds ir?) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.
16. Teikuma priekšmets un izteicējs (kas ir?) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.
17. Uzruna un uzrunas grupa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (uzruna).
18. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis zema 2 p. Gramatiskā centra noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Izteicējs atbild uz jautājumus "ko dara?".
19. Tiešā runa 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (tiešās runas teikumi).
20. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (vienlīdzīgi teikuma locekļi).
21. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (vienlīdzīgi teikuma locekļi).
22. Saiklis "un" teikumā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 11.7. sintaktisko konstrukciju un pieturzīmju nozīmi teikuma izveidē.
23. Vienkārša un salikta teikuma atšķiršana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 11.9. atšķir teikumu no citām valodas vienībām, pamatojoties uz tā pazīmēm.
24. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (salikts teikums).
25. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Gramatiskā centra noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Izteicējs atbild uz jautājumus "kāds ir? kāds bija?" u.c.
26. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotajam jautājumam atbilstoša izteicēja izvēle vienkāršā teikumā.
27. Valodas funkcionālie stili 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 11.6: zina valodas funkcionālo stilu pazīmes.
28. Teikuma uzbūves noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vienkārša un salikta teikuma atšķiršana.
29. Vārda sastāva noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 11.14. nosaka vārda sastāvdaļas un izprot to nozīmi vārdu darināšanā.
30. Teikuma grafiskajam attēlam atbilstoša teikuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienkārša teikuma un salikta sakārtota teikuma atšķiršana.
31. Salikta pakārtota teikuma savstarpējo daļu saistījuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Palīteikuma novietojuma noteikšana saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu.
32. Palīgteikuma saskatīšana saliktā pakārtotā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Palīgteikuma atrašanās vieta noteikšana. Palīgteikuma robežu noteikšana.
33. Salikts pakārtots teikums ar palīgteikumu aiz virsteikuma 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Palīgteikuma, kas atrodas aiz virsteikuma atdalīšana ar komatu. Pieturzīmju lietojuma pamatojums, saskatot teikumā uzrunu, uzrunas grupu vai vienlīdzīgus teikuma locekļus.
34. Vārda sastāvdaļu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. 11.14. nosaka vārda sastāvdaļas un izprot to nozīmi vārdu darināšanā.
35. Salikts sakārtots teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salikta sakārtota teikuma daļu atdalīšana ar komatu.
36. Vietniekvārds kā palīgteikuma ievadītājvārds 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar attieksmes vietniekvārdiem.
37. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu.
38. Uzruna 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar uzrunu.
39. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareizu pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu.
40. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar tiešo runu un uzrunu.
41. Teikuma beigu pieturzīme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikuma beigu pieturzīmes uzrakstīšana vienkāršam paplašinātam teikumam.
42. Pieturzīmju lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Komata lietojuma skaidrojums saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve.
43. Pieturzīmju lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju likšana saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs un teikuma shēma.
44. Lietvārda izskaņu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lietvārda atvasināšana ar izskaņām. Lietvārda izskaņu pareizrakstība
45. Lietvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 1., 4. un 6. deklinācijas lietvārdu un aizgūto lietvārdu pareizrakstība
46. Īpašvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Īpašvārdu un sugas vārdu atšķiršana. Īpašvārdu sākumburts
47. Īpašvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Grāmatu, gleznu, laikrakstu un žurnālu nosaukumi (lielie sākumburti, pēdiņu lietojums)
48. Salikto nosaukumu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Valstu, ģeogrāfisko nosaukumu un starptautisko organizāciju nosaukumu rakstība
49. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Īpašības vārda vispārākās pakāpes veidošana (sieviešu un vīriešu dzimtē, vienskaitlī un daudzskaitlī, īpašības vārdiem ar noteikto un nenoteikto galotni).
50. Skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaitļa vārdu rakstība ar romiešu cipariem. Romiešu ciparu un arābu ciparu atšķiršana un nozīmes pārzināšana
51. Skaitļa vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa vārdu pieraksts ar burtiem. Pamata skaitļa vārdi (vienkārši, salikteņi un vārdu savienojumi). Risinājuma soļos dots nepareizo variantu kļūdas labojums.
52. Skaitļa vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pamata skaitļa vārdu pareizrakstība (vienkārši skaitļa vārdi, salikteņi un vārdu savienojumi).
53. Pamata skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pamata skaitļa vārdu rakstība. Salikteņi un vārdu savienojumi (pirmais desmits - pirmais simts).
54. Kārtas skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Kārtas skaitļa vārdu rakstība, saskaņojoties ar lietvārdu vīriešu un sieviešu dzimtē. Salikteņi un vārdu savienojumi (pirmais desmits - pirmais simts; arābu un romiešu cipari). Risinājuma soļos dots locīšanas paraugs.
55. Kārtas skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kārtas skaitļa vārdu rakstība. Salikteņi un vārdu savienojumi (pirmais desmits - pirmais simts).
56. Skaitļa vārds un lietvārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa vārdu rakstība (ar cipariem un burtiem, kārtas un pamata skaitļa vārdi). Risinājuma soļos dotas katra varianta skaitļa vārda gramatiskās pazīmes.
57. Skaitļa vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa vārda rakstība. Pamata un kārtas skaitļa vārda rakstība. Arābu un romiešu cipari skaitļa vārdu rakstībā. Lietvārda un skaitļa vārda saistījums.
58. Decimāldaļskaitļu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Decimāldaļskaitļu rakstība (tekstā iederīgā locījuma forma, pieturzīmju lietojums decimāldaļskaitļu pierakstā).
59. Vietniekvārds 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vietniekvārdu pareizrakstība.
60. Apstākļa vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apstākļa vārdu darināšana. Apstākļa vārdu pareizrakstība.
61. Apstākļa vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apstākļa vārdu pareizrakstība.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Interpunkcija 00:10:00 vidēja 11 p. Pieturzīmju lietojums.
2. Skaitļa vārdu pareizrakstība 00:10:00 vidēja 15 p. Skaitļa vārdi, decimāldaļskaitļi, kārtas skaitļi.
3. Pareizrakstība 00:10:00 vidēja 10 p. Ortogrāfija. Lietvārds; īpašvārdi, saliktie nosaukumi, vietniekvārdi, apstākļa vārdi.