Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda gramatiskās pazīmes Darbības vārda gramatiskās kategorijas (laiks, personas, kārtas, izteiksmes).
2. Darbības vārda nenoteiksme Darbības vārda nenoteiksme. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi. Nenoteiksmes pareizrakstība.
3. Vienkāršs teikums Vienkāršs teikums un tā veidi.
4. Salikti teikumi Salikta teikuma veidi.
5. Jaukts salikts teikums Jaukta salikta teikuma uzbūve un pieturzīmju lietojums.
6. Savrupinājumi Kas ir savrupinājums un kā to atšķirt teikumā?
7. Divdabja teiciens Divdabja teiciens teikumā - veidošanās, pieturzīmes, atrašanās vieta, noteikšana.
8. Iespraudumi Kas ir iespraudums? Kā to atdalīt no pārējās teikuma daļas?
9. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Vienlīdzīgu teikuma locekļu jēdziens, piemēri, saistījums un pieturzīmju lietojums.
10. Tiešā runa Tiešā runa. Pieturzīmes tiešās runas teikumos.
11. Uzruna un uzrunas grupa Kas ir uzruna un uzrunas grupa?
12. Citāti Citātu iesaistīšana tekstā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršs teikums 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienkārša teikuma noteikšana. Vienkārša teikuma formālās uzbūves noteikšana.
2. Salikta teikuma veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saliktu teikumu veidu noteikšana
3. Uzbūve. Salikts sakārtots teikums I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sintaktisko konstrukciju noteikšana saliktā sakārtotā teikumā.
4. Uzbūve. Salikts sakārtots teikums II 2. izziņas līmenis augsta 3p. Salikta sakārtota teikuma pazīšana (uzbūves noteikšana). Risinājuma soļos dota katra varianta teikuma uzbūve un katra teikuma gramatiskais centrs/centri.
5. Pieturzīmes. Salikts sakārtots teikums I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums saliktā sakārtotā teikumā.
6. Pieturzīmes. Salikts sakārtots teikums II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pieturzīmju lietošanas pareizības noteikšana. Risinājuma soļos dots katra teikuma pieturzīmju skaidrojums.
7. SPT uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salikta pakārtota teikuma atkarīgo daļu noteikšana. Risinājuma soļos norādīta teikuma neatkarīgā daļa un atkarīgā/atkarīgās daļas (saliktā pakārtotā teikumā ar 1-3 palīgteikumiem).
8. Vienlīdzīgi palīgteikumi I 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Pieturzīmju lietojuma novērtēšana saliktā pakārtotā teikumā ar vienlīdzīgiem palīgteikumiem. Risinājuma soļos doti palīgteikumi, citā teikuma daļā esošie, paskaidrotie teikuma locekļi un palīgteikumu veids pēc nozīmes.
9. Vienlīdzīgi palīgteikumi II 2. izziņas līmenis augsta 2p. Vienlīdzīgu palīgteikumu noteikšana saliktā pakārtotā teikumā. Risinājuma soļos doti vienlīdzīgie palīgteikumi un citu teikuma daļu teikuma locekļi, kurus tie paskaidro.
10. Pieturzīmes SPT I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Beigu pieturzīmes noteikšana saliktā pakārtotā teikumā.
11. Pieturzīmes SPT II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmju lietojuma mērķa noteikšana. Risinājuma soļos dots palīgteikums un tajā izlaistais pakārtojuma vārds.
12. JST pazīšana I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikuma uzbūves noteikšana, atšķirot jauktu saliktu teikumu no citas uzbūves teikumiem. Risinājuma soļos dots dažādas uzbūves teikumu definējums un uzbūve varianta teikumam.
13. JST pazīšana II 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Teikuma uzbūves noteikšana, atšķirot jauktu saliktu teikumu no citas uzbūves teikumiem. Risinājuma soļos dota uzbūve katram varianta teikumam.
14. JST tekstā 2. izziņas līmenis augsta 1p. Jaukta salikta teikuma pazīšana tekstā. Risinājuma soļos dota katra teikuma uzbūve.
15. Pieturzīmes JST I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pieturzīmju lietojuma novērtējums jauktā saliktā teikumā. Risinājuma soļos dots kļūdaino teikumu pareizais variants un pieļautās kļūdas skaidrojums.
16. Pieturzīmes JST II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmju lietojuma kļūdas noteikšana. Risinājuma soļos dots kļūdainā teikuma labojums.
17. Salikta teikuma uzbūves noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saliktu teikumu veidu noteikšana.
18. Savrupinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Savrupinājuma veida noteikšana teikumā.
19. Savrupinājumu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Savrupinājuma veida noteikšana teikumā.
20. Teikums ar divdabja teicienu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Divdabja teiciena pamanīšana teikumā. Divdabja funkcijas teikumā. Risinājuma soļos dots skaidrojums nepareizajiem variantiem.
21. Divdabja teiciena atrašanās vieta 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Divdabja teiciena atrašanās vienkāršā teikumā (sākumā, vidū un beigās). Divdabja teiciena atrašanās saliktā pakārtotā un saliktā sakārtotā teikumā. Risinājuma soļos dots divdabja teiciens un minēta teikuma uzbūve.
22. Pieturzīmes teikumā ar divdabja teicienu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos dotas pareizas pieturzīmes nepareizajiem variantiem.
23. Divdabja teiciens SPT 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar divdabja teicienu palīgteikumā uzreiz aiz pakārtojuma vārda.
24. Pieturzīmes teikumos ar divdabja teicienu 2. izziņas līmenis augsta 4p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar divdabja teicienu, kļudas atrašana un tā veida noteikšana.
25. Iespraudumi I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar iespraudumiem. Pareiza teikuma noteikšana.
26. Vienlīdzīgi teikuma locekļi I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saskatīšana teikumā. Risinājuma soļos doti pareizā teikuma vienlīdzīgie teikuma locekļi, jautājums, uz kuru tie atbild, un teikuma loceklis, kuru vienlīdzīgie teikuma locekļi paskaidro.
27. Vienlīdzīgi teikuma locekļi II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vispārinošā vārda noteikšana. Risinājuma soļos doti vienlīdzīgie teikuma locekļi, kas saistīti ar vispārinošo vārdu.
28. Vienlīdzīgi teikuma locekļi III 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo vārdu.
29. Pieturzīmes teikumos ar tiešo runu I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu. Pareizi uzrakstīta teikuma noteikšana.
30. Pieturzīmes teikumos ar tiešo runu II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu. Kļūdas veida noteikšana
31. Uzruna tiešās runas teikumos I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums tiešās runas teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu.
32. Uzruna tiešas runas teikumos II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pieturzīmju lietojums tiešās runas teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu. (Vidēja grūtības pakāpe)
33. Citāti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums teikumos, kuros iekļauti citāti vai to atstāsts.
34. Pieturzīmes teikumos ar citātu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmes teikumos ar citātu, pareizā teikuma noteikšana.
35. Konjugāciju noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārdu konjugācijas noteikšana (I, II un III konjugācija). Risinājuma soļos dots darbības vārda nenoteiksmes forma, darbības vārda sastāvs, vienskaitļa 1. personas tagadnes un pagātnes formas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savrupinājumi I Citi vidēja 1p. Savrupināta pielikuma un savrupinātas pielikuma grupas noteikšana.
2. Savrupinājumi II Citi vidēja 2p. Savrupinātu apzīmētāju un savrupinātas apzīmētāju grupas noteikšana.
3. Iespraudumi II Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar iespraudumiem un paskaidrojošo vārdu grupām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sintakse I 00:30:00 vidēja 17p. Uzdevumi interpunkcijā un sintaktisko konstrukciju noteikšanā.
2. Sintakse II 00:30:00 vidēja 24p. Uzdevumi interpunkcijā un sintaktisko konstrukciju noteikšanā.
3. Sintakse III 00:30:00 vidēja 22p. Uzdevumi interpunkcijā un sintaktisko konstrukciju noteikšanā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sintakse IV 00:40:00 vidēja 27p. Uzdevumi interpunkcijā un sintaktisko konstrukciju noteikšanā.