Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pienākums un atbildība Skolēns iepazīstas ar pienākuma un atbildības principiem, par iekšēji un ārēji vadītiem pienākumiem, par atbildības nozīmi, mērķtiecību un gribasspēku.
2. Mēs esam atšķirīgi, bet varam viens otram palīdzēt Teorija par to, kā veidojusies sociālā nevienlīdzība, kā jūtas sociāli neaizsargāto grupu cilvēki, kādas ir mūsu iespējas palīdzēt. Vērtības- līdzjūtība, izpalīdzība, empātija.
3. Palīdzība. Atbalsts. Atbildība Teorijas tēma par sadarbību sabiedrībā, atbalsta sniegšanu sociāli maznodrošinātām grupām, atbalstu un palīdzību. Analizēti termini personīga un sociāla atbildība.
4. Filantropija, mecenātisms, brīvprātīgais darbs un labdarība Teorija par to, kas ir filantropija, mecenātisms, brīvprātīgais darbs, labdarība. Teorija pamato un motivē nepieciešamību iesaistīties sabiedriski lietderīgās aktivitātēs, attīsta tādas vērtības kā līdzjūtība, empātija, ziedošanās, altruisms.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzienu izpratne 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot teorijas tēmās iepazītos terminus lietot atbilstošā situācijā, ir izpratne par lietojamo jēdzienu nozīmi.
2. Skolēna pienākumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ir izpratne par pienākuma jēdzienu, prot to lietot. Zin precīzi skolēna pienākumus, apzinās atbildību.
3. Gribasspēks 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ir izpratne par pienākuma jēdzienu, tā obligātumu. Saprot un apzinās, kā audzināt savu raksturu, ir izpratne par rakstura to, kā pārvarēt grūtības, audzināt raksturu.
4. Drosmīgais bērns Latvijas lepnums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Zina skolēna pienākumus un atbildību. Izprot cilvēka dzīvības vērtību, spēj izanalizēt, kā rīkoties ekstremālās situācijās, kas palīdz, kas traucē. Izprot atbildību par savu un citu veselību, spēj pamatot, kādas rakstura iezīmes palīdz ekstremālās situācijās.
5. Latvijas Lepnums 2018, Mārtiņš 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ir izpratne par pienākumiem, atbildību un ētiskajām vērtībām. Spēj analizēt situāciju, izvērtēt rakstura iezīmes un izdarīt secinājumus.
6. Kas ir maznodrošināta persona? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot sociālā nodrošinājuma jēdzienu, ir izpratne par terminoloģijas lietošanu.
7. Cilvēka pamatvajadzības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ir izpratne par cilvēka vajadzību veidiem. Zin nosaukt pamatvajadzības, vai no piedāvātajām izvērtēt prioritārās vajadzības.
8. Paļaušanās uz citiem 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir bezpalīdzības jēdziens, prot terminu pielietot jaunā nestandarta situācijā, parādot savu spēju pielietot zināšanas reālā situācijā.
9. Ir vai nav iniciatīva? 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir iniciatīva, prot to atšķirt un pielietot nestandarta situācijās.
10. Palīdzība 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns izprot kas ir palīdzība, spēj identificēt situācijas kad tā nepieciešama. Prot teoriju pielietot praktiskās situācijās.
11. Sociāli atbildīgs vai bezatbildīgs lēmums 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais ir apguvis teoriju, zina, kas ir sociālā atbildība, spēj analizēt situāciju, lai pieņemtu lēmumus, kuri ir sabiedrības interesēs un stāv pāri personīgajam labumam.
12. Personiskā un sociālā atbildība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ir izpratne, kas ir atbildība. Spēj izšķirt, kura atbildība ir attiecināma tikai uz sevi, bet kura uz sabiedrību. Prot nodalīt personīgo atbildību no sociālās.
13. Kas ir filantropija? 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Zina un spēj saistīt filantropijas jēdzienu ar norisēm sabiedrība. Starp piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēlas definīcijai atbilstošo.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir sociālā palīdzība? Citi vidēja 2 p. Zina kas ir sociālā palīdzība, orientējas terminoloģijā, prot to atbilstoši situācijai pielietot.
2. Kas ir mecenātisms? Citi vidēja 2 p. Zina, kas ir mecenātisms, spēj izveidot sakarību ar piedāvātajiem atbilžu variantiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā un kāpēc palīdzēt līdzcilvēkiem I 00:20:00 vidēja 13 p. Ir izpratne par tēmā lietotajiem jēdzieniem un prasme pielietot jaunās situācijās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā un kāpēc palīdzēt līdzcilvēkiem II 00:40:00 vidēja 21 p. Izprot tēmā ietvertos teorijas jautājumus, spēj analizēt situācijas no reālās dzīves, rast risinājumu atbilstoši situācijai. Prot pielietot iegūtās zināšanas.