Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vēstures avoti Teorija, kura iepazīstina ar to, kas ir avoti, un izklāsta avotu veidus.
2. Kā izvēlēties vēstures avotu pētījumam? Teorija par to, kā atlasīt avotus pētījumam, par avotu autentiskumu un falsifikāciju, par avotu dalījumu pirmavotos un sekundāros avotos.
3. Agrāk un tagad. Cēloņi un sekas Teorija, kura atklāj vēsturiskā laika ritējuma nepārtrauktību, laika iedalījumu tagadnē un nākotnē, atklāj cēloņu un seku esamību gan vēstures notikumos, gan ikdienišķās situācijās.
4. Viedoklis un fakts Teorija par vēstures faktu un vēsturnieku viedokļiem. Parāda atšķirību starp faktu un viedokli.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir vēstures avoti? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina vēstures avotu definīciju. Ir izpratne par definīcijas jēgu un prasme to pielietot citā, nestandarta situācijā.
2. Izvēlies avota veidu 2. izziņas līmenis zema 1 p. No avotu plaša klāsta izvēlas atbilstošai avotu grupai piederošu avotu.
3. Sagrupē vēstures avotus 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Atpazīst un raksturo dažādus vēstures avotu veidus. Pēc kritērijiem salīdzina dažādu veidu vēstures avotus, lai iegūtu faktus un atpazītu viedokļus.
4. Nosaki avotu veidu I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina apgūtās zināšanas par vēstures avotu veidiem, grupēšanu.
5. Nosaki avota veidu II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina un atpazīst avotu grupas, prot grupēt avotus pēc to veidiem.
6. Nosaki avotu veidu III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc attēla spēj noteikt avotu veidu. Ir izpratne par avotu iedalījumu grupās. Ir praktiskas iemaņas zināšanas pielietot nestandarta situācijās.
7. Kurš no no nosauktajiem ir viduslaiku vēstures avots? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido faktos balstītu vēstījumu par vēsturiskiem notikumiem, spēj sasaistīt dažādus avotus, attiecināt tos uz noteiktu notikumu.
8. Kurš avots liecina? Cēsu pils 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido faktos balstītu vēstījumu par vēsturiskiem notikumiem, spēj sasaistīt konkrēta vēsturiskā notikuma avotu ar citiem to papildinošiem avotiem. Ir izpratne par vēstures avotu veidiem, prot esošās zināšanas pārnest uz jaunu, nestandarta situāciju.
9. Cēloņi un sekas I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iepazīstoties ar vēsturiska notikuma aprakstu, spēj atrast tā cēloni, noteikt sekas. Prot veidot loģisku ķēdīti starp cēloņiem un sekām. Izprot, kā viens vēsturisks notikums (atklājums) var izraisīt nākamo.
10. Vēsturisko pārmaiņu cēloņi 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Mācās formulēt savu viedokli, pamatojot to ar faktiem. Veido faktos balstītu vēstījumu par vēsturiskiem notikumi. Spēj saskatīt vēsturisko notikumu cēloņus un sekas.
11. Situācijas cēloņa noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iepazīstoties ar vēsturisku notikumu, spēj noteikt cēloni un sekas. Izprot cēloņa un seku kopsakarību.
12. Situācijas cēloņa noteikšana II 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Izprot, ka cēloņi un sekas nav tikai vēsturiskiem notikumiem, bet ikvienai cilvēka rīcībai. Saprot un apzinās, ka star cēloni un sekām ir zināma sakarība.
13. Kas ir fakts? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot atšķirību starp faktu un viedokli. Zina, ka fakts ir balstīts uz pierādījumiem, bet viedoklis ir subjektīvs personas viedoklis par notikušo. Prot atšķirt faktu no viedokļa.
14. Kas ir viedoklis? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot atšķirību starp faktu un viedokli. Zina, ka fakts ir balstīts uz pierādījumiem, bet viedoklis ir subjektīvs personas viedoklis par notikušo. Prot atšķirt faktu no viedokļa.
15. Cēloņi un sekas II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina cēloņa un seku jēdzienu skaidrojumus. Izprot cēloņa un seku korelāciju, savstarpējo sakarību.
16. Tagadne, pagātne 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot laika ritējuma nepārtrauktību, zina, kas ir tagadne, pagātne un nākotne. Spēj terminus lietot atbilstoši situācijai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures avoti un to veidi 00:30:00 vidēja 9 p. Testā ietverti uzdevumi par vēstures avotu definīciju, vēstures avotu veidiem, kā arī uzdevumi, kuros jāspēj klasificēt vēstures avoti pēc to veidiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cēloņi un sekas. Tagadne un pāgātne 00:30:00 vidēja 7 p. Testā ietverti uzsdevumi, kuros jāzin kas ir cēloņi un sekas, uzdevumi, kur praktiski jāsasaista cēloņi ar sekām.
2. Kas ir vēstures avoti? Cēloņi, sekas, tagadne un pagātne 00:30:00 vidēja 7 p. Tests kurā iekļauti uzdevumi par teoriju avoti, avotu veidi, cēloņi, sekas, tagadne, pagātne, kā arī uzdevumi, kuros praktiski jāpielieto teorētiskās zināšanas.