Ir uzdevumi un funkcijas, kuras pilda tikai pašvaldības, ir tādas, kuras pilda pašvaldība kopā ar valsti vai uzņēmējiem. Tāpat ir funkcijas, kuras pašvaldība pilda pastāvīgi, bet ir arī tādas, kuras pilda tikai uz noteiktu laiku. Galvenās pašvaldības funkcijas var iedalīt četrās lielās grupās.
1. Kopējās infrastruktūras uzturēšana.
Pašvaldība kopā ar valsti un uzņēmējiem rūpējas par to, lai pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem būtu ūdens, siltums, kanalizācija, notiktu atkritumu savākšana un izvešana, būtu labi uzturēti ceļi, ielas, laukumi, parki, peldvietas, darbotos medicīnas iestādes, kursētu sabiedriskais transports.
2. Izglītība un kultūra.
Pašvaldība veido, dibina un uztur izglītības un kultūras iestādes, interešu un tūrisma informācijas centrus.
3. Sociālie pakalpojumi.
Pašvaldība sniedz atbalstu cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tas notiek ar pabalstiem, atbalstu dzīvokļu jautājumos, gan dibinot dažādus palīdzības centrus. Pašvaldība rosina darboties uzņēmējus, lai viņi radītu darba vietas un mazinātu bezdarbu. Pašvaldība reģistrē dzimšanu, laulības, nāvi. Pašvaldībā ir bāriņtiesas, kuras uzrauga, lai tiktu ievērotas bērnu tiesības.
4. Drošība.
Pašvaldībā ir sava policija, kura uzrauga kārtību. Pašvaldība plāno, kurās teritorijās var celt ražotnes, kurās - dzīvojamās mājas vai iekārtot atpūtas vietas, lai ražotnes neapdraudētu iedzīvotāju drošību un veselību.
 
Naudas maks_2.png
Attēlā: Naudas maks kā simbols budžetam
Budžets (no sennormāņu valodas: bougette — 'maks', 'soma', 'naudas maiss') vispārīgā nozīmē ir ieņēmumu un izdevumu plāns kādam noteiktam laika posmam, darbam, pasākumam vai funkcijai.
Budžetus plaši pielieto ģimenes (mājsaimniecības), uzņēmumi, valstis, pašvaldības utt. Budžeti tiek izstrādāti arī īstenojot dažādus projektus.
Budžets ir naudas līdzekļu daudzums, kurš ir pašvaldības rīcībā, lai tā varētu veikt savus galvenos uzdevumus.
Viens no svarīgiem pašvaldības uzdevumiem ir rūpēties par ūdenssaimniecību, kanalizāciju, siltumapgādi un atkritumu savākšanu.
 
Shutterstock_1889560633_plumber_ūdenssaimniecība.jpg
Attēlā: Viens no pašvaldības uzdevumiem – rūpēties par ūdensapgādi un kanalizāciju
 
ZAAO (1).JPG
Attēlā: Pašvaldības slēdz līgumus par atkritumu savākšanu un izvešanu ar kādu no atkritumu pārstrādes uzņēmumiem
 
Pašvaldības uzdevums ir veikt teritorijas labiekārtošanu, izbūvēt gājēju celiņus, ielu apgaismojumu, parkus, pastaigu takas, rotaļu laukumus, promenādi, stadionus un citus objektus, kuri iedzīvotājiem sniedz ērtus dzīves apstākļus un nodrošina vajadzību pēc sakoptas un estētiskas vides.
 
Shutterstock_94057018_kids playground_bērnu rotaļu laukums.jpg
Attēlā: Pašvaldības ierīkots ērts bērnu aktīvo izklaižu laukums
 
Pašvaldības uzdevums ir uzturēt medicīnas un izglītības iestādes, lai nodrošinātu tās iespējami tuvu dzīves vietai – skolas, bērnudārzi, slimnīcas, Neatliekamās palīdzības punkti un doktorāti.
 
Tanya Keisha Shutterstock_ambulance Latvia_ātrā palīdzība Latvijā.jpg
Attēlā: Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai jābūt pieejamai ikvienā pašvaldībā
 
Svarīgs pašvaldības uzdevums ir palīdzēt maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kuriem vajadzīgs atbalsts un palīdzība. Tie ir pensionāri, kuriem nepieciešams atbalsts kurināmo materiālu un medikamentu iegādei, cilvēki no maznodrošinātām ģimenēm, kuriem ir trūcīgi ar iztiku, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vai īslaicīgās grūtībās nonākušām ģimenēm pēc ugunsnelaimes vai tuvinieka zaudējuma.
 
Shutterstock_1692488659_social work_sociālais darbs.jpg
Attēlā: Pašvaldību sociālais dienests gatavo pārtikas pakas mazturīgajiem iedzīvotājiem
 
Nozīmīgs pašvaldības uzdevums ir nodrošināt kārtību teritorijā, uzraudzīt kārtību parkos, uz ielām, skolu tuvumā, pie bērnudārziem, gādāt par mieru un klusumu vakara stundās, nepieļaut klaiņojošu dzīvnieku savairošanos (kaķi, suņi, lapsas u.c), rūpēties par saprātīgu un likumīgu tirdzniecību, nepieļaujot kontrabandas preču izplatīšanu, novērst ģimeņu skandālus un citas likumā nepieļaujamas lietas palīdz pašvaldības policija.
 
Alexander Hutter Shutterstock_police car Latvia_pašvaldības policija Rīgā Latvija.jpg
Attēlā: Rīgas pašvaldības policijas patruļas mašīna
 
Pašvaldības pienākums ir rūpēties par bērnu tiesībām, lai to īstenotu, pie pašvaldībām darbojas bāriņtiesas, kuras uzrauga, lai visi bērni būtu aprūpēti, mīlēti un saņemtu likumā noteiktās lietas – pajumti, pārtiku, veselības aprūpi, izglītību, ģimenes rūpes un gādību. Ja bērnu tiesības netiek ievērotas, tad bāriņtiesas uzdevums ir gādāt, lai tās tiktu ievērotas.
 
f64_rigas_barintiesa_220715_09.jpg
Attēlā: Rīgas Bāriņtiesa Kalēju ielā 78., Vecrīgā
 
Svarīgs pašvaldības uzdevums ir radīt uzņēmējdarbības vidi, lai veidotos uzņēmumi, kuros ir darba vietas, kuri piedāvā preces un pakalpojumus vietējās pašvaldības iedzīvotājiem.
 
Atsauce:
 
Att. Atkritumu izvešana - Zaao.lv fotoarhīvs
Att. Neatliekamā medicīniskā palīdzība - Tanya Keisha / Shutterstock.com
Att. Pašvaldības policijas mašīna - Alexander Hutter / Shutterstock.com
Att. Rīgas Bāriņtiesa - Fotoaģentūra F64