Vienkārša programma ar ievadīto datu apstrādi
 
Svarīgi!
Programmas mērķis:
1) Palūgt lietotājam ievadīt divus veselus skaitļus (un saglabāt to vērtības divos mainīgajos).
2) Izvadīt šo skaitļu summu un starpību.
3) Aizvietot pirmo mainīgo (skaitli) ar iegūto summu un otro mainīgo (skaitli) - ar starpību, pēc tam izvadot jaunās vērtības.
 
Mainīgo nodefinēšana
Lietotājs ievadīs divus veselus skaitļus - tātad jānodefinē divi mainīgie. Par to tipu var ņemt, piemēram, integer (jo tie ir veseli skaitļi). Nosaukumi būs PirmaisSkaitlis un OtraisSkaitlis.
Un arī summas un starpības glabāšanai jānodefinē mainīgie - Summa un Starpiiba (arī ar integer tipu).
varPirmaisSkaitlis,OtraisSkaitlis:integer;Summa,Starpiiba:integer;
 
Abu skaitļu ievade
write('Ievadipirmoskaitli:');readln(PirmaisSkaitlis);write('Ievadiotroskaitli');readln(OtraisSkaitlis);
 
Vispirms tiek izvadīts paziņojums par konkrētā mainīgā ievadi (ar write), pēc tam notiek pats ievades process (ar readln). Un tā ar abiem skaitļiem.
Šis ir tikai viens no iespējamajiem variantiem.
 
Vēl viena iespēja - paprasīt uzreiz abu skaitļu ievadi:
write('Ievadiabusskaitljus:');readln(PirmaisSkaitlis,OtraisSkaitlis);
 
Summas un starpības aprēķināšana un izvade
Jaunas vērtības mainīgajiem piešķir ar :=. Saskaitīšanai un atņemšanai izmanto pierastos simbolus + un -.
Mainīgajam Summa piešķir izteiksmes PirmaisSkaitlis+OtraisSkaitlis vērtību. Līdzīgi aprēķina vērtību mainīgajam Starpiiba. Un pēc tam izvada vērtības kopā ar paskaidrojošu tekstu.
Summa:=PirmaisSkaitlis+OtraisSkaitlis;Starpiiba:=PirmaisSkaitlisOtraisSkaitlis;writeln('Sjoskaitljusummair',Summa);writeln('Sjoskaitljustarpiibair',Starpiiba);
 
Vērtību nomainīšana
Tad aizvieto mainīgos: pirmo mainīgo (PirmaisSkaitlis) ar iegūto summu (Summa) un otro mainīgo (OtraisSkaitlis) - ar starpību (Starpiiba). Un tad izvadam jaunās vērtības.
PirmaisSkaitlis:=Summa;OtraisSkaitlis:=Starpiiba;writeln('Jaunaasveertiibasir',PirmaisSkaitlis,'un',OtraisSkaitlis);
 
 
 
Rezultāts
Saliekot to visu kopā, sanāk šāda programma:
programpiemeers2;usescrt;varPirmaisSkaitlis,OtraisSkaitlis:integer;Summa,Starpiiba:integer;beginclrscr;{Abuskaitļuievade}write('Ievadipirmoskaitli:');readln(PirmaisSkaitlis);write('Ievadiotroskaitli: ');readln(OtraisSkaitlis);{Summasunstarpībasaprēķināšanaunizvade}Summa:=PirmaisSkaitlis+OtraisSkaitlis;Starpiiba:=PirmaisSkaitlisOtraisSkaitlis;writeln('Sjoskaitljusummair',Summa);writeln('Sjoskaitljustarpiibair',Starpiiba);{Jaunovērtībupiešķiršanaunizvadīšana}PirmaisSkaitlis:=Summa;OtraisSkaitlis:=Starpiiba;writeln('Jaunaasveertiibasir',PirmaisSkaitlis,'un',OtraisSkaitlis);readkey;end.