Algoritms ar ciklu, tā blokshēma
 
Lai varētu vairākas reizes pildīt kādas darbības, blokshēmā jābūt daļai, kas atkārtojas - tas ir, algoritms atgriežas atpakaļ uz kādu tā soli, kas jau ir kādreiz pildīts.

Taču tas vien nav pietiekami, lai varētu runāt par pilnvērtīgu algoritmu.
Aplūko šo piemēru un pasaki, kāds ir tā trūkums vai nepilnība!
  bezgaligais_cikls.PNG
Jā, pareizi. Šis algoritms nekad nebeigs savu darbu. To sauc par bezgalīgo ciklu.
Bezgalīgais cikls ir kādas darbības atkārtošana bez iespējas šo ciklu pārtraukt.
Ja patiešām nav iecerēta algoritma bezgalīga darbība, tad tāds cikls liecina par kļūdu algoritmā.
 
Nākamā attēlā shematiski attēlots cikls, ko vismaz teorētiski ir iespējams pārtraukt.
Tam ir nosacījums, kuram izpildoties, algoritms pamet ciklu un pāriet pie citām komandām.
cikls_ar_izejas_nosacijumu.PNG 
Svarīgi!
Ja patiešām nav iecerēts bezgalīgs cikls, tad noteikti jābūt kādam cikla pārtraukšanas nosacījumam.