Atkārto!
 
Pakāpe
Risinājums
Pakāpes vērtība
103 = 10 ·10 ·10\(= 1000\)
102 = 10 ·10\(= 100\)
101 =
jebkurš skaitlis pirmajā pakāpē
ir vienāds ar sevi
\(= 10\)
100 =
jebkurš skaitlis nulltajā pakāpē
ir vienāds ar 1
\(= 1\)
101 = 1101=110\(= 0,1\)
102 = 1102=11010=1100\(= 0,01\)
103 = 1103=1101010=11000\(= 0,001\)
 
an=1an
 
Lai uzskatāmi pierakstītu ļoti lielus vai ļoti mazus skaitļus, izmanto skaitļa pierakstu normālformā.
Par skaitļa normālformu sauc šī skaitļa pierakstu reizinājuma veidā: a10nveidā,kur1a<10
Ievēro - a ir lielāks vai vienāds ar \(1\) un mazāks par \(10.\)
 
Ja skaitlis ir lielāks vai vienāds ar \(10\), tad normālformā raksta \(10\) ar pozitīvu kāpinātāju,
piemēram, zilā vaļa masa ir apmēram 1,9 ·105 kg.
 
Ja skaitlis mazāks par \(1\), tad normālformā raksta \(10\) ar negatīvu kāpinātāju,
piemēram, mazākās skudras masa ir apmēram \(0,000001\) kg = 1106 kg.
 
 
Atceries, ka veselam skaitlim komats ir aiz pēdējā cipara!
\(1 = 1,0\) \(300 = 300,0\) \(50 000 = 50 000,0\)
\(20 = 20,0\) \(4000 = 4000,0\) \(600 000 = 600 000,0\)
Svarīgi!
Pārejot no skaitļa parastā pieraksta uz pierakstu normālformā (vai otrādi), skaitlī pārvieto komatu pa labi vai pa kreisi un reizina ar skaitļa \(10\) atbilstošo pakāpi.
Ja normālformā jāuzraksta skaitlis, kas lielāks par \(10\), tad komatu pārceļ uz kreiso pusi.
Piemērs:
 
\( 98765 = 9,8765 \cdot 10^4\)
Komats pārcelts 4 vietas pa kreisi.
9,8765,0
 
\(12345600 = 1,23456\cdot 10^7\)
 
Komats pārcelts 7 vietas pa kreisi.
1,2345600,0
Ja normālformā jāuzraksta skaitlis, kas mazāks nekā \(1\), tad komatu pārceļ uz labo pusi.
Piemērs:
 
\(0,012345 = 1,2345\cdot 10^{-2}\)
Komats pārcelts 2 vietas pa labi.
0,01,2345
 
\(0,00234567 = 2,34567\cdot 10^{-3}\)
 
Komats pārcelts 3 vietas pa labi.
0,002,34567
 
\(0,000789 = 7,89\cdot 10^{-4}\)
 
Komats pārcelts 4 vietas pa labi.
0,0007,89
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 119.-120. lpp.