Teorija

Uzdevumus, kuros dotais skaitlis jāsadala divās vai vairākās daļās, ievērojot to starpā noteiktu attiecību, sauc par proporcionālās dalīšanas uzdevumiem.
 
Aplūkosim piemēru.
Divi krāsotāji Kalniņš un Bērziņš kopīgi nopelnīja 600 eiro. Ievērojot katra ieguldīto darbu, viņi vienojās nopelnīto sadalīt attiecībā 2 : 3. Tas nozīmē, ka Kalniņam jāsaņem 2, bet Bērziņam 3 tādi paši naudas daudzumi jeb vienības.
 
Lai uzzinātu, cik latu pienākas katram krāsotājam, sastādīsim un atrisināsim vienādojumu.
 
x ... tik latu ir 1 vienība.
 
2x ... tik latu jāsaņem Kalniņam.
 
3x ... tik latu jāsaņem Bērziņam.
 
2x + 3x = 600
5x = 600
x = 600 : 5 = 120
 
2x = 2120 = 240 (eiro) - Kalniņam
 
3x = 3120 = 360 (eiro) - Bērziņam
 
Pārbaude: 240 + 360 = 600
 
240:360=240360=23=2:3
 
Esam uzzinājuši, ka Kalniņam pienākas 240 eiro, bet Bērziņš saņems 360 eiro.
 
Atsauce:
J. Mencis (seniors) Matemātika 6. klasei , 270.lpp