Teorija

"Lai aprēķinātu, kāda daļa ir mazākais skaitlis attiecībā pret lielāko, mazākais skaitlis jādala ar lielāko (iegūtā daļa pēc iespējas jāsaīsina)."
 
6 pret 15 = 6 : 15 = 615=25
 
1 pret 100 = 1 :100 = 1100=1%  
 
Līdzīgi varam noteikt jebkuru divu naturālu skaitļu a un b attiecību jeb dalījumu.
 
a : b = ab           vai          b : a = ba   
 
Atceries! "pret" = dalīt 
  
13.PNG
  
a-dzeltenā daļa ir 6 rūtiņas,
b-baltā daļa ir12 rūtiņas
Noteikt
1) dzeltenās daļas attiecību pret balto daļu,
2) baltās daļas attiecību pret dzelteno daļu.
  
 
  
1) a : b = 6 : 12 = 612=12
(dzeltenā daļa ir puse no baltās daļas)
 
2) b : a = 12 : 6 = 126=21 = 2
(var izslēgt veselos, tātad baltā daļa ir divreiz lielāka, to var redzēt arī zīmējumā)
  
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 162.-163.lpp.