Lai aprēķinātu visu skaitli, procenti jāpārveido par daļu. Skaitļa daļas vērtība jādala ar daļas skaitītāju un iegūtais dalījums jāreizina ar daļas saucēju.
Piemērs:
Cik liela ir brāļa alga, ja \(3\%\) no tās ir \(6\) eiro?
 
\(3\%\) no \(x = 6\)
 
\(3\%\ x = 6\) (starp burtu un skaitli reizināšanas zīmi neraksta).

\(\frac{3}{100} x = 6\)
x=6:3100jebx=61003x=2100x=200
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 160.lpp.