Elipses direktrises
Divas taisnes, kas ir perpendikulāras elipses garākajai asij (uz kuras atrodas fokusi) un ir novietotas simetriski pret elipses centru attālumā aϵ no tā, sauc par elipses direktrisēm.
elipses_direktrises.PNG
 
Ja elipses garākā ass sakrīt ar Ox asi un īsākā - ar Oy asi, tad direktrišu vienādojumi ir x=aϵ un x=aϵ.
Tā kā elipses ekscentritāte ϵ ir mazāka par 1, tad aϵ>a un direktrises atrodas ārpus elipses.
 
Svarīgi!
Ja r ir attālums no kāda elipses punkta M līdz vienam no fokusiem un d ir attālums līdz šim fokusam atbilstošajai direktrisei (tai, kas ir tuvāk), tad šo attālumu attiecība ir konstants lielums, kas vienāds ar elipses ekscentritāti: rd=ϵ.
elipses_direktrises_ar_attlumiem.PNG
(Zīmējumā MN1MF1=MN2MF2=ϵ=2.)