Teorija

Elipses direktrises
Divas taisnes, kas ir perpendikulāras elipses garākajai asij (uz kuras atrodas fokusi) un ir novietotas simetriski pret elipses centru attālumā aϵ no tā, sauc par elipses direktrisēm.
elipses_direktrises.PNG
 
Ja elipses garākā ass sakrīt ar Ox asi un īsākā - ar Oy asi, tad direktrišu vienādojumi ir x=aϵ un x=aϵ.
Tā kā elipses ekscentritāte ϵ ir mazāka par 1, tad aϵ>a un direktrises atrodas ārpus elipses.
 
Svarīgi!
Ja r ir attālums no kāda elipses punkta M līdz vienam no fokusiem un d ir attālums līdz šim fokusam atbilstošajai direktrisei (tai, kas ir tuvāk), tad šo attālumu attiecība ir konstants lielums, kas vienāds ar elipses ekscentritāti: rd=ϵ.
elipses_direktrises_ar_attlumiem.PNG
(Zīmējumā MN1MF1=MN2MF2=ϵ=2.)