Jaunlatviešu kustībā piedalījās daudz nacionāli noskaņotu, izglītotu latviešu. Aktīva darbošanās notika publicistikā – ar vēlmi izglītot tautu, iepazīstināt ar jaunākajiem zinātnes atklājumiem dažādās jomās laikrakstos, īpaši “Pēterburgas Avīzēs”, tika publicēti daudz dažādas tematikas raksti.
 
Vārds, uzvārds
Dzīves gadi
Studijas
Darbošanās jomas
Svarīgākie darbi
Svarīgākais veikums
Krišjānis Valdemārs1825-1891Tērbatas universitātes Tautsaimniecības fakultāte
1) Jūrniecība
2) Valodniecība
Pirmā krievu – latviešu – vācu vārdnīca (1872)
Pirmās latviešu un igauņu jūrskolas dibināšana Ainažos.
 
Pateicoties K. Valdemāra uzņēmībai un neatlaidībai, Igaunijā un Latvijā tika dibinātas vairāk nekā desmit jūrskolas.
Juris Alunāns1832-1864Tērbatas universitāte Filoloģijas fakultāte
1) Valodniecība
2) Literatūra
1) “Dziesmiņas” (1856)
2) Raksti par valodniecību
Radikālākais no jaunlatviešiem, pirmais latviešu valodnieks, latviešu nacionālās dzejas aizsācējs.
 
Alunāns ieviesa tagad lietojamos mēnešu nosaukumus, kā arī daudz citu mūsdienās tik pierastu vārdu, piemēram, viņa darināti ir vārdi: ārzemes, atkārtot, burts, ceļot, cilvēcība, rakstnieks.
Krišjānis Barons1835-1923Tērbatas universitātes Matemātikas fakultāte
1) Literatūra
2) Žurnālistika
3) Dabaszinātnes
4) Folklora
1) “Mūsu tēvzemes aprakstīšana” (1860) – pirmā latviešu tautības autora ģeogrāfijas grāmata
2) “Latvju dainas” (1894-1915)
K. Barons rakstījis daudz populārzinātnisku rakstu par folkloru, gan astronomiju un dabaszinātnēm – gan “Mājas Viesim”, gan vēlāk “Pēterburgas Avīzēm”.
 
Par darbu pie tautasdziesmu kārtošanas un sistematizēšanas darbu K. Barons nesaņēma nekādu atlīdzību.
 
Atsauce:
Literatūra 10. klasei/autoru kolektīvs. -Rīga, Zvaigzne ABC 1991. – 320 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 103. – 126. lpp.