Argumentētā eseja ir rakstveida radošs darbs, kurā, precīzi ievērojot teksta uzbūvi, argumentēti pamatots savs viedoklis par izvēlēto tematu un pierādīta izvirzītā tēze.
Lai labi uzrakstītu argumentēto eseju, jāpārzina jēdzieni, kas tiek lietoti argumentētās esejas skaidrojumā.
Arguments – loģisks pierādījums, pamatojums.
Tēze – atzinums, kura patiesība jāpierāda.
Secinājums – spriedums, kas iegūts, analizējot un apkopojot vairākus citus spriedumus.
Atziņa – no spriedumiem izrietošs, paša pieredzē balstīts īss galvenā secinājuma formulējums.
 
Argumentētajai esejai ir stingri noteikta uzbūve.
  
Rindkopa
Argumentētās
esejas daļa
Saturs
1. rindkopa
ievads
Nosaukta tēze un 3 apgalvojumi. Apgalvojumi jānosauc tādā secībā, kādā tie tiks atklāti turpmākajās rindkopās. Apgalvojumi jānosauc tādā secībā, lai svarīgākais apgalvojums būtu pēdējais, proti, lai tas tiktu atklāts 4. rindkopā.
2. rindkopa
iztirzājums
Pirmais no ievadā minētajiem apgalvojumiem jāpierāda ar piemēriem, faktiem, spriedumiem, lai tas kļūtu par argumentu. Rindkopas pēdējā teikumā jābūt secinājumam, kas izriet no minētā argumenta.
3. rindkopa
iztirzājums
Tieši tāpat kā pirmajā rindkopā jāpierāda apgalvojums. Tikai šoreiz tas ir ievadā minētais otrais apgalvojums.
4. rindkopa
iztirzājums
Ceturtajā, priekšpēdējā, rindkopā tiek atklāts trešais apgalvojums un uzrakstīts trešais secinājums.
5. rindkopa
nobeigums
Jāuzraksta 2., 3. un 4. rindkopas secinājumu kopsavilkums, jāformulē galvenā atziņa, kas apstiprina (vai noliedz) ievadā izteikto tēzi.

Rūpīgi izlasi argumentēto eseju “Par meliem”! Pievērs uzmanību esejas uzbūvei!
  
Par meliem
 
Pārdomas par meliem ir svarīgs temats, jo dzīvē melots tiek daudz un patiesība bieži ir līdzās meliem. Ir liekulīgi meli, kad cilvēks izliekas labāks, nekā viņš ir. Ir arī tādi meli, kuri rodas, ja cilvēks apveltīts ar bagātu fantāziju un pat neatšķir melus no īstenības. Un iespējami arī tā sauktie “svētie meli”, lai pasargātu kādu no skarbās patiesības.Tēze
3 argumenti
Meli ir saistīti ar liekulību. Dažkārt cilvēks, kas rīkojies slikti, melo, lai sevi attaisnotu un neatklātu savu patieso raksturu. Piemēram, kāds otram uzticējis savu noslēpumu. Taču pēc laika viņš uzzina, ka par to runā visa klase. Bet, kad šim pļāpām jautā, vai viņš noslēpumu ir izpaudis, tas melo, jo baidās, ka viņam vairs neuzticēsies. Tātad bailes no atmaskošanas rada liekulību, un piedzimst meli.Apgalvojums
Secinājums
Taču atšķirīgi no liekulības ir tādi meli, kuri rodas, ja cilvēks apbalvots ar spilgtu iztēli. Tāds, piemēram, bijis Barons Minhauzens. Ir radies jēdziens – “Minhauzena stāsti”, kur saplūst īstenība un fantāzija. Z. Mauriņa teikusi, ka “cilvēks ar fantāziju ir kā putns, kas var aizlaisties, uz kurieni grib”. Tas liecina, ka Minhauzena meli, nevienam nekaitējot, ļauj atbrīvoties no ikdienas problēmām un garlaicības.Apgalvojums
Secinājums
Pieminētās ikdienas problēmas var būt traģiskas, tāpēc dažkārt kādam labāk nepateikt patiesību. Piemēram, kad cilvēks ir neglābjami slims un patiesība var tuvināt viņa nāvi. Šādus melus dzīvē pieņemts dēvēt par “svētajiem meliem”. Šādus melus, ja tie kaut uz brīdi attālina traģisko mirkli un saglabā ticību nākotnei, es atbalstu.Apgalvojums
Secinājums
Par melu cēloni var būt gan liekulība un savtīgums, gan minhauzeniskās fantāzijas, gan “svētie meli”. Tomēr, lai kāds būtu meļa nolūks, tas melošanu īsti neattaisno, jo ikvienam ir tiesības dzirdēt patiesību, lai cik rūgta tā arī nebūtu. Meli nav patiesība. Tātad – melot nav labi.
Secinājums
Atziņa
 
Argumentētās esejas uzbūvi var izmantot (ar atkāpēm), rakstot arī pārspriedumu.
 
Atsauce:
Lietišķie raksti pamatskolai/LR IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrs. -Rīga, 2001. – 68 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 14. – 16.. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. –204 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 46. – 48. lpp.