Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Salikts pakārtots teikums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Salikts pakārtots teikums Salikts pakārtots teikums (uzbūve, pieturzīmes, daļu saistītājvārdi).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. SPT daļu saistījums 1. izziņas līmenis zema 1p. Virsteikuma un palīgteikuma savstarpējā saistījuma noteikšana (teikuma neatkarīgās daļas noteikšana). Risinājuma soļos norādīta teikuma atkarīgā un neatkarīgā daļa.
2. SPT daļu saistījums 1. izziņas līmenis zema 1p. Virsteikuma un palīgteikuma savstarpējā saistījuma noteikšana (teikuma atkarīgās daļas noteikšana). Risinājuma soļos norādīta teikuma atkarīgā un neatkarīgā daļa.
3. SPT shēma 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Salikta pakārtota teikuma uzbūves noteikšana (teikumam atbilstošā grafiskā attēla pazīšana).
4. Pakārtojuma vārds 1. izziņas līmenis zema 2p. Atbilstoša pakārtojuma vārda izvēle, lai izveidotu saliktu pakārtotu teikumu.
5. Pakārtojuma vārds 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Palīgteikuma ievadītājvārda vārdšķiras noteikšana. Risinājuma soļos dots katra varianta teikuma palīgteikums, pakārtojuma vārds, kas to ievada, un pakārtojuma vārda vārdšķira.
6. SPT gramatiskie centri 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Gramatisko centru noteikšana saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu. Risinājuma soļos dots dalījums virsteikumā un palīgteikumā un abu daļu gramatiskie centri.
7. SPT shēma 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Teikumam atbilstošās shēmas noteikšana (palīgteikums atrodas aiz virsteikuma vai starp virsteikuma vārdiem).
8. SPT shēma 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Teikumam atbilstošās shēmas noteikšana (palīgteikums atrodas pirms virsteikuma vai aiz virsteikuma).
9. SPT uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Salikta pakārtota teikuma atkarīgo daļu noteikšana. Risinājuma soļos norādīta teikuma neatkarīgā daļa un atkarīgā/atkarīgās daļas (saliktā pakārtotā teikumā ar 1-3 palīgteikumiem).
10. SPT uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salikta pakārtota teikuma daļu noteikšana (teikumos ar vienu palīgteikumu). Risinājuma soļos norādīta abu teikuma daļu atkarība/patstāvība, dota arī teikuma shēma.
11. Palīgteikumu pakārtojums virsteikumam 2. izziņas līmenis augsta 2p. Palīgteikumu pakārtojuma noteikšana. Risinājuma soļos norādītas teikuma atkarīgās daļas un palīgteikumu pakārtojuma veids.
12. Vienlīdzīgi palīgteikumi 2. izziņas līmenis augsta 6p. Vienlīdzīgu palīgteikumu noteikšana saliktā pakārtotā teikumā. Risinājuma soļos doti vienlīdzīgie palīgteikumi un citu teikuma daļu teikuma locekļi, kurus tie paskaidro.
13. Vienlīdzīgi palīgteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Pieturzīmju lietojuma novērtēšana saliktā pakārtotā teikumā ar vienlīdzīgiem palīgteikumiem. Risinājuma soļos doti palīgteikumi, citā teikuma daļā esošie, paskaidrotie teikuma locekļi un palīgteikumu veids pēc nozīmes.
14. Vienlīdzīgi palīgteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Risinājuma soļos norādīti palīgteikumi, to saistījuma veids un citas sintaktiskās konstrukcijas, kas atdalāmas ar komatu.
15. Palīgteikumu veidi 2. izziņas līmenis augsta 6p. Palīgteikumu veidu noteikšana (pamatojuma, pieļāvuma, apzīmētāja un papildinātāja palīgteikumu atšķiršana). Risinājuma soļos dots pamatojuma un pieļāvuma palīgteikuma definējums un piemēri, kā arī dotā saliktā pakārtotā teikuma palīgteikuma veids.
16. Salīdzinājuma palīgteikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Palīgteikuma un virsteikuma atšķiršana saliktā pakārtotā teikumā ar salīdzinājuma palīgteikumu. Risinājuma soļos dota teikuma shēma.
17. Salīdzinājuma palīgteikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar salīdzinājuma palīgteikumu. Risinājuma soļos dota teikuma shēma.
18. SPT pazīšana 2. izziņas līmenis augsta 12p. Salikta pakārtota teikuma atšķiršana no citas uzbūves teikumiem. Risinājuma soļos dota katra teikuma uzbūve (vienkāršs paplašināts, salikts sakārtots, salikts pakārtots un jaukts salikts teikums).
19. Pieturzīmes SPT 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar palīgteikumu starp virsteikuma vārdiem. Risinājuma soļos norādīts palīgteikums.
20. Pieturzīmes SPT 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Beigu pieturzīmes noteikšana saliktā pakārtotā teikumā.
21. Pieturzīmes SPT 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmju lietojuma mērķa noteikšana. Risinājuma soļos dots palīgteikums un tajā izlaistais pakārtojuma vārds.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. SPT uzbūve 00:00:00 vidēja 14p. Salikta pakārtota teikuma daļu saistījums. Pakārtojuma vārda noteikšana. Palīgteikumu pakārtojuma veids. Gramatiskais centrs virsteikumā un palīgteikumā.
2. SPT shēma 00:00:00 vidēja 13p. Salikta pakārtota teikuma uzbūves izpratne. Teikuma grafiskā attēla izpratne.
3. SPT shēma 00:00:00 vidēja 22p. Teikuma un tā grafiskā attēla veidošanas izpratne. Prasme saistīt teikumu ar tam atbilstošo teikuma shēmu. Kļūdu saskatīšana doto teikumu grafiskajos attēlos.
4. Pieturzīmes SPT 00:00:00 vidēja 21p. Prasme lietot pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā (palīgtiekuma atdalīšana no virsteikuma, divdabja teiciena atdalīšana no pakārotjuma vārda, citu sintaktisko konstrukcija atdalīšana no pārējās teikuma daļas). Salikta pakārtota teikuma atšķiršana no citas uzbūves teikumiem.