Salikts pakārtots teikums ir salikts teikums, kurā ir viena neatkarīga daļa un vismaz viena atkarīga daļa.
Neatkarīgo daļu sauc par virsteikumu, atkarīgo – par palīgteikumu.
Piemērs:
Senās Romas laikā Itālijas pussalu sāka dēvēt par Itāliju, lai gan vārda izcelsme ir diezgan neskaidra.
 
Senās Romas laikā Itālijas pussalu sāka dēvēt par Itāliju [..] -
virsteikums
 [..] vārda izcelsme ir diezgan neskaidra – palīgteikums
lai gan – pakārtojuma vārds
 
Palīgteikumu parasti ievada pakārtojuma vārdi:
  • pakārtojuma saikļi – ka, lai, vai, ja, jo, tāpēc ka, tādēļ ka, tā ka, tā kā, līdz, līdzko, tiklīdz, tiklīdz ka, lai gan, lai arī, kaut gan, kaut arī, u.c.;
  • attieksmes vietniekvārdi (dažādos locījumos) – kas, kurš, kura, kāds, kāda;
  • apstākļa vārdi – kad, kur, kā, kāpēc, cik;
  • vārdu grupas – no kurienes, uz kurieni, u.c.

Saikļi nevar būt teikuma locekļi, bet, piemēram, attieksmes vietniekvārdi var vienlaicīgi gan ievadīt palīgteikumu, gan veikt teikuma priekšmeta funkcijas.
Piemērs:
Itālija ir valsts, kas atrodas Apenīnu pussalā.
[..] kas atrodas Apenīnu pussalā –
palīgteikums, kurā attieksmes vietniekvārds kas ir gan teikuma priekšmets (kas?), gan palīgteikuma ievadītājvārds, proti, pakārtojuma vārds.
 
Saliktā pakārtotā teikumā palīgteikumu no virsteikuma parasti atdala ar komatu. Komata vieta saliktā pakārtotā teikumā ir saistīta ar palīgteikuma atrašanās vietu teikumā.
Palīgteikums var atrasties aiz virsteikuma, un tādā gadījumā komats liekams palīgteikuma priekšā.
Piemērs:
Sniegs Itālijas dienvidos ir reta parādība, kaut arī kalnu masīvos virs 1500 metriem tas ir sastopams gada aukstajā sezonā.
Palīgteikums var atrasties pirms virsteikuma, tad komats liekams aiz palīgteikuma.
Piemērs:
Ja Itālijas ziemeļos klimats ir mērens ar subtropu klimata iezīmēm, tad dienvidos tas ir izteikti subtropisks.
Palīgteikums var atrasties starp virsteikuma vārdiem, un tad palīgteikums no abām pusēm jāatdala ar komatiem.
Piemērs:
Tikai pēc tam, kad romieši bija pakļāvuši visu Itālijas pussalu, šo jēdzienu sāka attiecināt uz visu pussalas teritoriju.
 
Ja salikta pakārtota teikuma palīgteikumā izlaists pakārtojuma vārds, tad teikuma daļas atdalāmas ar kolu vai domuzīmi.
Domuzīmi liek, ja starp virsteikumu un palīgteikumu ir nosacījuma attieksme.
Piemērs:
Gribēsi zināt – uzzināsi.
[Ja] gribēsi zināt, uzzināsi.
Domuzīmi liek arī tādā gadījumā, ja palīgteikumam ar izlaistu pakārtojuma vārdu piemīt paskaidrojuma raksturs.
Piemērs:
Gaušanās nelīdzēs – jāstrādā.
Gaušanās nelīdzēs, [jo] jāstrādā.
Paskaidrojumu var norādīt arī ar kolu.
Piemērs:
Man patīk ziemas rīti: viss balts, koki klusi, gaiss svaigs.
Man patīk ziemas rīti, [jo] viss balts, koki klusi, gaiss svaigs.
 
Domuzīmi parasti liek tad, ja paskaidrojums ir vispārināts, bet kolu tad, ja ir tiešs paskaidrojums vai uzskaitījums. Ieteicams izlaistā saikļa jo vietā likt kolu (taču šādos teikumos gramatiski nepareiza nebūs arī domuzīme).
Ja salikta pakārtota teikuma divus palīgteikumus saista saikļi un, vai, tad minēto saikļu priekšā komatu neliek.
 
Piemērs:
Sicīlijas austrumdaļā atrodas Etna,kas ir lielākais aktīvais Eiropas vulkāns unkas paceļas 3340 metru augstumā virs jūras līmeņa.
 
Ja saikļi un, vai saista vienlīdzīgus palīgteikumus atkārtoti, tad komatu liek pirms katra atkārtotā saikļa.
Piemērs:
Itālija ir valsts,kas atrodas Apenīnu pussalā un kas robežojas ar daudzām Eiropas valstīm, un kas ir īpašniece Šveices eksklāvam Campione d'Italia.  
Beigu pieturzīmi saliktā pakārtotā teikumā nosaka pēc izteikuma mērķa virsteikumā.
Piemērs:
Lai visi, kas sapņo, piepilda savus sapņus!
Vai tu zini, ka eksāmeniem jāgatavojas laicīgi?
Liekot pieturzīmes, jāatceras, ka saliktā pakārtotā teikumā iespējamas arī citas sintaktiskās konstrukcijas: savrupinājumi, iespraudumi, vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu, uzrunas konstrukcija u.c.
 
Pirms pieturzīmju likšanas saliktā teikumā jānosaka teikuma gramatiskais centrs - saliktā teikumā jābūt vismaz diviem gramatiskajiem centriem. Pēc gramatisko centru noteikšanas jānovērtē teikuma daļas: saliktā sakārtotā teikumā teikuma daļas ir neatkarīgas, bet saliktā pakārtotā teikumā palīgteikums vienmēr paskaidro kādu vārdu virsteikumā vai citā palīgteikumā (ja teikumā ir vairāk par vienu palīgteikumu).
Svarīgi!
Pieturzīmes pareizi likt palīdz arī raksturīgo pakārtojuma un sakārtojuma vārdu pārzināšana.
  
Atsauce:
Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 84.- 85. lpp.
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga : Lielvārds, 2004. -176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 56.- 83. lpp.
Tā vai šitā?/ Rūta Koluža.-Rīga: Lielvārds, 2003. -96 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 82. lpp.
http://lv.wikipedia.org/wiki/It%C4%81lija