Teikuma palīglocekļa nosaukums 
Kam palīgloceklis pakārtots 
Ko palīgloceklis izsaka 
Raksturīgie jautājumi 
Piemēri
Apzīmētājs ir teikuma palīgloceklis, kas teikumā raksturo ar lietvārdu vai lietvārda nozīmē lietotu vārdu (piemēram, ar īpašības vārdu, divdabi, vietniekvārdu vai skaitļa vārdu) izteiktas parādības vai priekšmeta kvalitatīvu vai kvantitatīvu pazīmi.
lietvārdam
vai tā aizstājējam
pazīmi
kāds? kāda? kurš? kura?
cik?
kā?
Te nu bija diezgan augsts kalns, vietām kaila smiltaine, vietām apaudzis tumšzaļām priedītēm.
 
Rāma (kāda?)  upe plūda ceļa (kā?) kreisajā (kurā?) pusē.
Papildinātājs ir teikuma palīgloceklis, kas parasti kaut ko paskaidro par teikuma locekļiem, kuri izteikti ar darbības vārdu, lietvārdu, īpašības vārdu vai apstākļa vārdu, retumis arī ar izsauksmes vārdu.
parasti darbības vārdam
paskaidro darbības vārdu; norāda, uz ko vērsta darbība vai ar ko to veic 
ko?
kam? ar ko?
par ko? pret ko?
uz ko?
no kā?
ko darīt? kā?
Vai tuksnesi var atdzīvināt par auglīgu tīrumu?
 
Man prieks par cilvēkiem (par ko?), kas tiek uz augšu.
Apstākļi ir teikuma palīglocekļi, kas paskaidro parasti ar darbības vārdu, īpašības vārdu vai apstākļa vārdu izteiktu teikuma locekli.
Apstākļi teikumā raksturo darbību vai pazīmi kvalitātes, kvantitātes un intensitātes ziņā, kā arī norāda darbības vietu, laiku, veidu, cēloni, nolūku, pavaddarbību.
 
darbības vārdam, īpašības vārdam, apstākļa vārdam
īpašību, pazīmi, kas piemīt darbībai vai stāvoklim
jautājumi atkarīgi no apstākļa nozīmes
kad? kur? kā? kāpēc?
cik lielā mērā?
u.c.
Laipni pie debesīm mirdzēja zvaigžņu bari, bālgani vizēja putnu ceļš.
 
Te (kur?) mūs sagaidīja liels pārsteigums.
Pielikums ir teikuma palīgloceklis, kas paskaidro, precizē ar lietvārdu, vietniekvārdu vai lietvārda nozīmē lietotu vārdu izteiktu parādību vai priekšmetu.
Pielikums vienmēr ir tādā pašā locījumā, kādā ir raksturojamais vārds, un bieži vien arī tādā pašā dzimtē un skaitlī.
 
darbības vārdam, īpašības vārdam, apstākļa vārdam
lietvārdam, vietniekvārdam 
atbild uz to pašu jautājumu, uz kuru atbild paskaidrojošais vārds
Brālis strādā par inženieri tehnologu.
 
Dēls Mārtiņš bija stiprs atbalsts darbā.
 
Kurpnieks Grīns pats pirmais uzcēlis savu māju upes pusē.
Dubultloceklis ir teikuma palīgloceklis, kas izsaka personas vai priekšmeta stāvokli vai pazīmi kādas norises laikā.
lietvārdam vai vietniekvārdam un darbības vārdam vienlaikus
izsaka personas vai priekšmeta stāvokli vai pazīmi kādas norises laikā
-
To vakaru viņi ilgi nosēdēja salauzti, izmisuši, nekādu īstu padomu nevarēdami atrast.
 
Laimīgam un lepnam man vajadzēja būt.
 
 
  
Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Suhanova G. un autoru kol. -Rīga : RaKa, 2004. – 132 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 47.lpp.
Latviešu valoda 8. un 9.klasei/Vēsma Veckāgana. -Lielvārde : Lielvārds, 1997. – 176 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 20.-48.lpp.
http://www.liis.lv/latval/sintakse/vkarta.htm