Apstākļi ir teikuma palīglocekļi, kas norāda darbības vietu, laiku, veidu, nolūku un cēloni vai pazīmes mēru.
Savrupina viena nosaukuma apstākļus, kas precizē iepriekšējo apstākli.
Piemērs:
Tālu prom no Latvijas, Šveicē, Rainis pavadīja daudzus gadus.
 
Vietas apstāklis (kur?): tālu prom no Latvijas
Vietas apstāklis (kur?): Šveicē
Piemērs:
Toreiz, pirmajās dienās pēc atgriešanās, Rainis vēl sapņoja par demokrātisku Latviju.
 
Laika apstāklis (kad?): toreiz
Laika apstāklis (kad?): pirmajās dienās pēc atgriešanās
Piemērs:
Lēni, rindu pēc rindas, top “Fausta” tulkojums.
  
Veida apstāklis (kā?): lēni
Veida apstāklis (kā?): rindu pēc rindas
 
Nedrīkst savrupināt:
 1. pulksteņa laika apzīmējumu aiz dienas nosaukuma vai datuma
  Pirmajā septembrī pulksten 10.00 svinīgi tika uzsākts jaunais mācību gads.
  Jaunās sporta zāles atklāšana notiks 20. decembrī plkst. 16.00.
   
 2. datuma un mēneša nosaukumu aiz gadskaitļa
  2010.gada 23.maijā paredzēts valsts eksāmens latviešu valodā 9. klasei.
   
 3. dažāda veida apstākļus, kas teikumā seko cits aiz cita:
  Toreiz (kad?) Šveicē (kur?) Raini nepameta ilgas pēc dzimtenes.
Svarīgi!
Liekot pieturzīmes, jāatšķir vienlīdzīgi apstākļi no savrupinātiem apstākļiem. Vienlīdzīgi apstākļi, ja nav saistīti ar saikļiem, jāatdala cits no cita, bet savrupināti apstākļi jāatdala no pārējās teikuma daļas.
Gan vienlīdzīgi apstākļi, gan savrupināti apstākļi atbild uz vienu un to pašu jautājumu, bet atšķiras to uzdevumi teikumā:
 1. vienlīdzīgi apstākļi paskaidro vienu un to pašu teikuma locekli
  Pārdomāti, rūpīgi top katras lugas uzmetums.
   
 2. savrupināti apstākļi precizē, raksturo, konkretizē iepriekš minēto apstākli
  Vai nu tur, tālajā pasaulē, būs laiks ilgām un atmiņām?
 
Visbiežāk savrupina laika un vietas apstākļus.
  
Atsauce:
Latviešu valoda 8. klasei/Skaidrīte Urževica. – Rīga: Lielvārds, 2004. –160. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 74.-75.lpp.
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kol.- Rīga: RaKa, 2004.- 132lpp. :il.- izmantotā literatūra: 47.- 52.lpp.
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. – Rīga: Lielvārds, 1997.-176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 30.- 32.lpp.
Palīgs latviešu valodā 9. un 10. klasei/Inese Plaude. – Rīga: Pētergailis, 2004. –136. lpp. :il. - izmantotā literatūra:15.lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 198.lpp.