Teorija

Salikts teikums ir tāds teikums, kurā apvienotas divas vai vairākas daļas, kas pēc uzbūves atbilst vienkāršiem teikumiem un satura ziņā ir cieši saistītas.

Saliktā teikumā katrai teikuma daļai ir savs gramatiskais centrs. Salikta teikuma daļas parasti atdala ar pieturzīmēm.
Piemērs:
Suns jau labu brīdi aprēja nācējus, bet saimnieks viņu neapsauca.
Kad pienāks brīvdienas, mēs brauksim uz Valmieru slēpot.
 
Saliktu teikumu, kurā ir tikai divas daļas, sauc par saliktu nepaplašinātu teikumu.
 
Latv_val_shemas.png

Saliktu teikumu, kurā ir vairāk nekā divas daļas, sauc par saliktu paplašinātu teikumu.
 
Salikta teikuma daļas savstarpēji var būt saistītas ar saistītājvārdiem vaibez tiem. Ja salikta teikuma daļas ir saistītas ar saistītājvārdiem, tad tādu teikumu sauc par saliktu saikļa teikumu.
Piemērs:
Viss bija pārāk labi, lai būtu patiesi.
Ja salikta teikuma daļas saistītas bez saikļa vārdiem, tad tādu teikumu sauc par saliktu bezsaikļa teikumu.
Piemērs:
Kurmim no liela prieka sāka kustēties kāju pirksti, viņš apmierināts izrieza krūtis un svētlaimīgi atlaidās mīkstajā sēdeklī. (K.Greiems)
Ja dažas salikta teikuma daļas ir saistītas ar saistītājvārdiem, bet dažas – bez, tad tādu teikumu sauc par saliktu jaukta saistījuma teikumu.
Piemērs:
Abās pusēs pletās nolaideni, zaļi sazēluši krasti, apakš mierīgā ūdens čūskaini vizēja brūnganas koku saknes, bet priekšā jau manīja ūdenskrituma čalu un sidrabainā mirgā – aizsprosta plecu. (K.Greiems)
 
Visus saistītājvārdus iedala sakārtojuma vārdos un pakārtojuma vārdos
 
sakārtojuma vārdi

sakārtojuma saikļi: un, arī, un arī, bet, tomēr, taču, turpretī, turpretim, vai, vai nu – vai, gan – gan, drīz – drīz, nevis – bet, ne vien – bet arī, tiklab – kā arī u.c.
pakārtojuma vārdi
pakārtojuma saikļi: ka, lai, vai, ja, līdz, līdzko, tiklīdz, lai gan, lai arī, kaut gan, kaut arī, tāpēc ka, tā kā, tādēļ ka, jo u.c.
 
attieksmes vietniekvārdi: kas, kurš, kura, kāds, kāda
 
apstākļa vārdi: kad, kur, cik, kā, kāpēc, kādēļ u.c.
 
vārdu grupas: uz kurieni, no kurienes, aiz kura, līdz kurienei u.c.
 
Svarīgi!
Saliktus teikumus pēc gramatiskajām attieksmēm starp to daļām iedala:
  • saliktos sakārtotos teikumos, ja starp teikuma daļām ir sakārtojuma attieksmes;
  • saliktos pakārtotos teikumos, ja starp teikuma daļām ir pakārtojuma attieksmes;
  • jauktos saliktos teikumos, ja starp teikuma daļām ir gan sakārtojuma, gan pakārtojuma attieksmes.
 
Atsauce:
http://valoda.ailab.lv/latval/pamatskolai/teikuma_mac/teorija/s7.htm