Saikļi ir palīgvārdi, kas saista vienlīdzīgus teikuma locekļus, salikta teikuma daļas vai pašus teikumus.
Piemērs:
Ieva un Ilze raksta.
Ieva raksta, bet Ilze lasa.
Ieva redz, ka Ilze raksta.
Ieva raksta. Un Ilze lasa.
Saikļi ir nelokāmi vārdi, un tie teikumā nevar būt teikuma locekļi.
 
Saikļi pēc sastāva var būt vienkārši vai salikti.
 
Vienkārši saikļi
Salikti saikļi
Sastāv no viena vārda.
Sastāv no vismaz diviem vārdiem.
Šajā grupā ietilpst arī pāru saikļi, proti, saikļi, kuri sastāv no divām daļām.
un, bet, ka, lai, ja, turpretī
tāpēc ka, lai gan, kaut arī
 
kā - tā, ne vien - bet arī, tiklāb - kā arī
Es vēlos, lai visi dzīvotu saticīgi.
Kaut gan sasniga bieza sniega kārta, bērni pa mežu slēpot vēl nevar. 
 
Kā sniegs, tā ledus apgrūtināja braukšanu.
  
Pēc lietošanas veida iedala vienreiz lietojamos un atkārtotajos saikļos.
 
Vienreiz lietojamie saikļi
Atkārtotie saikļi
Teikumā lieto tikai vienu reizi.
Teikumā tiek lietoti vismaz divas reizes.
Katra atkārtotā saikļa priekšā liekams komats.
Apelsīni un mandarīni ir citrusaugļi.Apelsīni un mandarīni, un greipfrūti ir citrusaugļi.
  
Pēc uzdevuma teikumā saikļus iedala sakārtojuma un pakārtojuma saikļos.
 
Sakārtojuma saikļi saista
  1. vienlīdzīgus teikuma locekļus;
  2. salikta sakārtota teikuma daļas;
  3. vienlīdzīgus palīgteikumus;
  4. divdabja teicienus;
  5. teikumus.
Pakārtojuma saikļi saista
  1. salikta teikuma daļas - palīgteikumu un virsteikumu.
un, arī, bet, tomēr, taču, turpretī, turpretim, nevis, vai, jeb, gan - gan, ne - ne, nedz - nedz, drīz - drīz, ir - ir, te - te, nevis - bet, ne vien - bet arī, ne tikai - bet arī, ne tikvien - bet arī, tiklab - kā arī, kā - tā
ka, lai, ja, jo, tāpēc ka, tādēļ ka, tā kā, tā ka, lai gan, lai arī, kaut gan, kaut arī, kamēr, līdz, kopš, iekams, pirms

Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs.- Rīga: RaKa, 2004. - 132 lpp.:il.- izmantotā literatūra: 100.- 112.lpp.
Latviešu valoda 7.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2006. - 224 lpp.:il.- izmantotā literatūra: 132.- 137.lpp.
Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. - Rīga, Avots, 2002. - 234 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 185. - 186.lpp.