Palīgvārdi teikumā neatbild uz jautājumu. Palīgvārdi ir, piemēram, un, bet, vai, cik, no, uz, no, ar, par.
Tie parasti ir kopā tikai ar citiem vārdiem (patstāvīgiem vārdiem):
zēns un meitene, braukt ar mašīnu, iet uz skolu.
 
Palīgvārdi ir prievārdi, saikļi un partikulas.
 
Saikļi
Prievārdi
Partikulas
suns un kaķis
mazs, bet gudrs
liels vai mazs
gan viens, gan otrs
iet pa ceļu
iet uz skolu
no rīta
pie mājas
aiz mājas
zem galda
Cik pulkstenis?
  
Tie norāda uz vispārinātām attieksmēm starp priekšmetiem, parādībām, darbībām, procesiem, pazīmēm.
Svarīgi!
Palīgvārdi teikumā parasti nevar būt par teikuma locekļiem.