Pie III konjugācijas darbības vārdiem pieder ar piedēkļiem atvasinātie darbības vārdi, kam tagadnē zūd vai saīsinās nenoteiksmes piedēklis.
Piemērs:
  lasīt
  lasu
 
Sakne
Piedēklis
Galotne
las
ī
t
las
-
u
 
III konjugācijas darbības vārdiem tagadnē ir par vienu zilbi mazāk nekā pagātnē.
Piemērs:
es šodien lasu - la-su: 2 zilbes
es vakar lasīju - la-sī-ju: 3 zilbes
 
III konjugācijas darbības vārdi dalāmi divās grupās:
 
1) Pie III konjugācijas 1. grupas pieder darbības vārdi, kam nenoteiksmē ir izskaņas -īt, -īties, -ināt, -ināties.
Tagadnes daudzskaitļa 1. un 2. personā galotnē šiem darbības vārdiem ir garais patskanis ā.
Piemērs:
lasīt
mēs lasām
jūs lasāt
Atgriezeniskajiem darbības vārdiem ar izskaņām -īties, -ināties garais patskanis ā rakstāms arī tagadnes 3. personas formā.
Piemērs:
mainīties
mēs maināmies
jūs maināties
viņš, viņa, viņi mainās
  
2) Pie III konjugācijas 2. grupas pieder visi pārējie III konjugācijas darbības vārdi. Šiem darbības vārdiem tagadnes daudzskaitļa 1. un 2. personā galotnē rakstāms ir īsais patskanis a.
Piemērs:
peldēt
mēs peldam
jūs peldat
Darbības vārds zināt tagadnē lokāms kā III konjugācijas 1. grupas darbības vārds – ar garo patskani ā galotnē tagadnes daudzskaitļa 1. un 2. personā.
Piemērs:
zināt
mēs zinām
jūs zināt
 
Konjugācijas noteikšana:
  1. darbības vārds jāpārveido nenoteiksmē;
  2. jānosaka vārda sastāvs;
  3. ja vārdam ir piedēklis, jāveido vienskaitļa 1. personas pagātnes un tagadnes formas;
  4. ja pagātne un tagadne ir vienādas, tad šis ir II konjugācijas darbības vārds.
Piemērs:
Pie vecmāmiņas ciemojāmies visu svētdienu un atvadījāmies tikai vakarā.

1) darbības vārds jāpārveido nenoteiksmē;
ciemojāmies - ciemoties;
atvadījāmies - atvadīties;


2) jānosaka vārda sastāvs;
Vārds nenoteiksmē
Priedēklis
Sakne
Piedēklis
Galotne
ciemoties
-
ciem
o
ties
atvadīties
at
vad
ī
ties

3) ja vārdam ir piedēklis, jāveido vienskaitļa 1. personas pagātnes un tagadnes formas;
Abiem vārdiem ir piedēkļi.
Vārds nenoteiksmē
Tagadnes vienskaitļa 1. persona
Pagātnes 1. vienskaitļa persona
ciemoties es [tagad] ciemojos es [vakar] ciemojos
atvadīties es [tagad] atvados es [vakar] atvadījos

4) ja pagātne un tagadne atšķiras par vienu zilbi, tad šis ir III konjugācijas darbības vārds;
Vārdam ciemoties tagadnes un pagātnes formas ir vienādas, tātad tas ir II konjugācijas darbības vārds.
Vārdam atvadīties tagadnē ir zudis nenoteiksmes piedēklis ī, kā arī tagadnes formā ir tikai trīs zilbes, lai gan pagātnē ir četras, tātad vārds atvadīties ir III konjugācijas darbības vārds.
 
III konjugācijas darbības vārdu locīšana
Nenoteiksme - stāvēt, vārīt
 
Persona
Tagadne
Nākotne
Pagātne
es
stāvu
vāru
stāvēšu
vārīšu
stāvēju
vārīju
tu
stāvi
vāri
stāvēsi
vārīsi
stāvēji
vārīji
viņš, viņa
stāv
vāra
stāvēs
vārīs
stāvēja
vārīja
mēs
stāvam
vārām
stāvēsim
vārīsim
stāvējām
vārījām
jūs
stāvat
vārāt
stāvēsiet//stāvēsit
vārīsiet//vārīsit
stāvējāt
vārījāt
viņi, viņas
stāv
vāra
stāvēs
vārīs
stāvēja
vārīja

Īpatnēji loka darbības vārdus locīt, slaucīt, mocīt, slodzīt un zināt.
es
loku
slauku
moku
slogu
zinu
tu
loki
slauki
moki
slogi
zini
viņš, viņa
loka
slauka
moka
sloga
zina
mēs
lokām
slaukām
mokām
slogām
zinām
jūs
lokāt
slaukāt
mokāt
slogāt
zināt
viņi, viņas
loka
slauka
moka
sloga
zina

Vārdiem locīt, slaucīt un mocīt tagadnes locījumu formās pirms galotnes rakstāms līdzskanis k, bet nenoteiksmē - c.
Vārdam slodzīt tagadnes locījumu formās pirms galotnes rakstāms līdzskanis g, bet nenoteiksmē - dz.
Vārdam zināt vienskaitļa un daudzskaitļa 3. personā nedrīkst pazaudēt galotnes patskani a.
NEPAREIZI
PAREIZI
Viņš zin uzdoto.
Viņš zina uzdoto.

Vārdam zināt daudzskaitļa 1. un 2. personā galotnē rakstāms garais patskanis ā (skat. tab.).
 
Svarīgi!
Arī III konjugācijas darbības vārdiem var būt priedēkļi.
Piemērs:
salocīt
es [tagad] saloku
es [vakar] salocīju
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. lasei/Dzintra Paegle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 97.- 99., 156. – 159. lpp.