Izvēloties valodas stilu, autors domā ne tikai par sava teksta uzdevumu jeb funkcijām, bet arī par tā ietekmi un emocijām, ko tas rada.
Emocionāls - tāds, kurā izpaužas jūtas un emocijas.
Ekspresīvs - tāds, kas pauž jūtas, pārdzīvojumu, kas ir iedarbīgs.
Pēc runātāja attieksmes pret teikto ir dažādi stili:
 • svinīgais,
 • oficiālais,
 • ironiskais,
 • satīriskais,
 • sirsnīgais,
 • humoristiskais.
 
Svinīgā stila pazīmes:
 • pacilāta izteiksme, patoss;
 • rada cieņu un apbrīnu;
 • daudz vārdu ar pozitīvu nokrāsu, poētismu, internacionālismu;
 • tiek izmantoti mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi - epiteti, metaforas, salīdzinājumi;
 • ir rosinājuma, izsaukuma un jautājuma teikumi.
Izmanto oficiālu un svinīgu pasākumu runās un rakstos.
Piemērs:
Sirsnīgi sveicu visu Latviju mūsu valsts neatkarības proklamēšanas astoņdesmit astotajā gada dienā. Divi astotnieki gluži kā divas mūžības zīmes savijušās, lai svinētu Latvijas valstiskumu. Lai šīs divas mūžības ir kā mūsu vēlējums Latvijai pastāvēt mūžam! Pastāvēt, zelt, plaukt un ziedēt cauri paaudžu paaudzēm un cauri gadu simtiem.
 
Oficiālā stila pazīmes:
 • lietišķa attieksme;
 • nav autora subjektīvā vērtējuma;
 • neitrāla leksika, internacionālismi;
 • stingri ievēro literārās valodas normas.
Izmanto oficiālās sarunās, lietišķajos un zinātniskajos rakstos.
Piemērs:
Man ir gods būt par šīs iniciatīvas pozitīvās idejas nesēju sabiedrībā, būt par Lasīšanas gada patronu. Kultūras Ministrija lasīšanas veicināšanu izvirza kā svarīgu prioritāti un aicina sabiedrību līdzdarboties šajā iniciatīvā gan ar grāmatu lasīšanu, gan ar dažādu aktivitāšu atbalstīšanu, kas veicinātu grāmatu lasīšanu!
 
Ironiskā stila pazīmes:
 • negatīva attieksme, slēpts izsmiekls;
 • slavinājums, kas domāts kā nopēlums;
 • daudz pārnestas nozīmes vārdu;
 • pārspīlētas metaforas un salīdzinājumi;
 • frazeoloģismi, parunas un sakāmvārdi.
Izmanto sarunvalodā, daiļliteratūrā un publicistikā.
Piemērs:
Bagāts viņš, bet mīkstu sirdi:
Dzird par grūtdienīšu raudām,
Tūdaļ kabatā bāž roku,
Izvelk savu nēzdodziņu.
/Rainis/
 
Satīriskā stila pazīmes:
 • dzēlīgs izsmiekls;
 • dialogos parādās autora pārākums;
 • nesaudzīgi tiek atklāta tēlotās personas vai parādības būtība;
 • izmanto tēlainās izteiksmes līdzekļus ar nicinošu nokrāsu.
Izmanto sarunvalodā, daiļliteratūrā, reizēm publicistikā.
Piemērs:
Beidzot pēc ilgas piepūles dubļi pavērās, Larijs izšāvās virspusē, un mēs viņu izvilkām krastā. Viņš tur stāvēja, pārklāts ar melnu, smirdīgu šķīdoni un izskatījās pēc šokolādes statujas, kas nonākusi krāsns tuvumā - likās, ka viņš pamazām kūst.
- Vai tu jūties labi? - Margo apvaicājās.
Larijs pablenza uz viņu.
- Lieliski, - viņš sarkastiski atteica, - vienkārši lieliski. Nekad vēl nebiju tik ļoti uzjautrinājies. Ja neņem vērā vieglu plaušu karsoni, kriku mugurā un vienu kurpi piecu asu dziļumā, esmu lieliski pavadījis laiku.
 
Sirsnīgā stila pazīmes:
 • draudzīga attieksme;
 • daudz pamazināmo vārdu;
 • pieklājīgas, cieņpilnas uzrunas;
 • daudz tēlainās izteiksmes līdzekļu.
Izmanto sarunvalodā, daiļliteratūrā, īpaši bērnu literatūrā.
Piemērs:
Iesim nu, Lolīti,
Jābaro putniņi!
Zīlītes, zvirblīši —
Tek, tek, tek nākat!
Se jums būs graudiņi,
Lasat, ko mākat!
/Rainis/
 
Humoristiskā stila pazīmes:
 • labsirdīgi zobgalīga attieksme;
 • daudz sinonīmu ar humoristisku attieksmi;
 • smieklīgi personu un vietu nosaukumi;
 • ar nolūku neatbilstoši lietoti vārdi;
 • pārspīlējumi.
Izmanto daiļliteratūrā, publicistikā, sarunvalodā. Izmantojot šo stilu, jābūt pārliecinātam, ka klausītājiem vai lasītājiem ir tāda pati humora izjūta kā teksta autoram.
Piemērs:
Pielīgoja limuzīns
Mellajiem stikliņiem,
Izkāpj četri Jāņabērni,
Mellas zeķes galviņā.
/Jānis Baltvilks/