Par atgriezeniskajiem lietvārdiem sauc lietvārdus ar izskaņām -tājies, -ējies, -umies un -šanās.
Lietvārdi ar izskaņām -tājies, -ējies un -umies tiek reti lietoti.
Piemērs:
klausīšanās, mazgāšanās, smiešanās, sveicināšanās
Darbības vārda celmam (sakne + piedēklis) pievieno izskaņu -šanās (piedēklis + galotne).
Piemērs:
klaus-ī-ties – klausī-šan-ās
  • klaus - sakne
  • ī - piedēklis
  • ties - galotne
  • šan - piedēklis
  • ās - galotne
mazg-ā-ties – mazgā-šan-ās
smie-ties – smie-šan-ās
sveic-inā-ties – sveicinā-šan-ās
Atgriezeniskos lietvārdus iespējams darināt tikai no atgriezeniskajiem darbības vārdiem – tiem darbības vārdiem, kam ir galotne -ties.
 
Atgriezeniskie lietvārdi ar izskaņu -šanās ir sieviešu dzimtes lietvārdi, parasti šie lietvārdi apzīmē procesu, tāpēc visbiežāk tos lieto vienskaitļa formās, tomēr daži tiek lietoti arī daudzskaitlī.
Piemērs:
viena vēlēšanās – daudzas vēlēšanās
pirmā satikšanās – daudzas satikšanās
Atgriezeniskos lietvārdus loka īpatnēji, tiem nav visu locījumu.
Locījums
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Nominatīvs
klausīšanās
klausīšanās
Ģenitīvs
klausīšanās
klausīšanos
Datīvs
-
-
Akuzatīvs
klausīšanos
klausīšanās
Instrumentālis
ar klausīšanos
-
Lokatīvs
-
-
Vokatīvs
-
-
Svarīgi!
Atgriezeniskie lietvārdi neietilpst nevienā deklinācijā.
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. -333 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 246.- 247. lpp.
Latviešu valodas rokasgrāmata. Valodas kultūra teorijā un praksē/Aina Rubīna: Zvaigzne ABC, [b.g]. -187 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 10.- 11. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. -222 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 88. lpp.