28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Ir virkne īpašības vārdu, kuru vīriešu dzimtes vienskaitļa nominatīva formas izruna neļauj precīzi noteikt, kāds burts vārdā rakstāms.
Lai vārdus pareizi uzrakstītu, tie jāpārveido tādā locījumā, kurā skaidri dzirdams līdzskanis pirms galotnes.
Svarīgi!
Latviešu valodā, lokot vārdu, mainās tikai vārda galotne.
Piemērs:
Piemērs:
Īpašības vārdam vīriešu dzimtes vienskaitļa nominatīvā ir divas galotnes: -s un .
Ja galotnes līdzskanim blakus nostājas cits līdzskanis, dažādu skaņu pārmaiņu rezultātā (par to mācīsies vēlāk) var izveidoties izruna, kas atšķiras no rakstības.
Šādos gadījumos vārds jāpārveido kādā citā locījumā, kur šis saknes līdzskanis dzirdams skaidri un precīzi.
vienskaitļa nominatīvs
daudzskaitļa nominatīvs
 
klus-s
lab-s
slapj-š
klus-i
lab-i
slapj-i
 

Ir daudz īpašības vārdu, kas beidzas ar skaņu kopu -s un -ds. Abas šīs skaņu kopas tiek izrunātas kā c skaņa, kas rakstos neatspoguļojas.
izrunā
vienskaitļa nominatīvs
daudzskaitļa nominatīvs
 
 
salc
salc
salt-s
sald-s
salt-i
sald-i
 
 
 
Ir virkne īpašības vārdu, kuriem pirms saknes līdzskaņa -s ir kāds šņācenis:
spož-s, droš-s.
 
Te jāatceras, ka latviešu valodā divi šņāceņi (š, ž) blakus netiek rakstīti.
mozs.PNG
 
  
Īpašības vārdus var atvasināt, jau esošiem īpašības vārdiem pievienojot priedēkli. Bieži šādos gadījumos blakus nostājas divi līdzskaņi – priedēkļa beidzamā skaņa un atvasināmā vārda pirmā skaņa, kuri dažādu skaņu pārmaiņu rezultātā var tikt izrunāti no rakstības atšķirīgi.
 
Lai nekļūdītos šādu ar priedēkļiem atvasinātu īpašības vārdu rakstībā:
 1. jāatceras latviešu valodā lietojamie priedēkļi (tie, kas beidzas ar līdzskani);
  aiz-, ap-, at-, bez-, caur-, iz-, pār-, pēc-, pret-, uz-.
  runā: istapīks, bescerīks, abdomīks
  raksta: iz-tapīgs, bez-cerīgs, ap-domīgs 
   
 2. šādas pārmaiņas notiek tad, ja priedēkļa un atvasināmā vārda līdzskaņi atšķiras balsīguma ziņā, proti, viens ir balsīgs, otrs – nebalsīgs (un otrādi), tāpēc labi jāpārzina līdzskaņu balsīgums;
  balsīgie līdzskaņib, d, dz, dž, g, ģ, v, j, z, ž
  nebalsīgie līdzskaņic, č, f, h, k, ķ, p, s, š, t
   
 3. Ir īpašības vārdi, kuros blakus rakstāmi divi vienādi līdzskaņa burti.
   
  Veidojot īpašības vārda vispārāko pakāpi, jāatceras, ka tiem īpašības vārdiem, kas sākas ar līdzskani s, šajā formā blakus rakstāmi divi s burti.
  skaists – visskaistākais, skops – visskopākais, stiprs – visstiprākais
   
  Veidojot salikteņus, blakus rakstāmi divi vienādi burti, ja salikteņa pirmā daļa beidzas ar to pašu līdzskani, ar kuru sākas otra salikteņa daļa.
  asins + sārts = asinssārts
  brīnums + maigs = brīnummaigs

   
 4. Ir virkne vārdu, kuru rakstība vienkārši jāiegaumē, jo nedz pārveidošana citā locījuma formā, nedz vārda sastāva noteikšana nepalīdzēs noskaidrot, vai izruna atbilst rakstībai.
   
  Latviskas cilmes vārdi:augsts (kalns), auksts (laiks), līksms, mīksts, rūgts, sīksts, spilgts, spirgts, žirgts
  Citvalodu cilmes vārdi:abstrakts, interesants, internacionāls, legāls, maksimāls, obligāts, oriģināls, perspektīvs, pragmatisks