Salikts teikums ir tāds teikums, kurā apvienotas divas vai vairākas daļas, kas pēc uzbūves atbilst vienkāršiem teikumiem un satura ziņā ir cieši saistītas.

Saliktā teikumā katrai teikuma daļai ir savs gramatiskais centrs. Salikta teikuma daļas parasti atdala ar pieturzīmēm.
Piemērs:
Suns jau labu brīdi aprēja nācējus, bet saimnieks viņu neapsauca.
Kad pienāks brīvdienas, mēs brauksim uz Valmieru slēpot.
 
SPT veidi.png
Salikta pakārtota teikuma shēmas. Palīgteikums var atrasties jebkurā vietā teikumā. 
 
SST shēma.png
Salikta sakārtota teikuma shēma.
 
Visus teikuma daļu saistītājvārdus iedala sakārtojuma vārdos un pakārtojuma vārdos 
  
sakārtojuma vārdi

sakārtojuma saikļi: un, arī, un arī, bet, tomēr, taču, turpretī, turpretim, vai, vai nu – vai, gan – gan, drīz – drīz, nevis – bet, ne vien – bet arī, tiklab – kā arī u.c.
pakārtojuma vārdi
pakārtojuma saikļi: ka, lai, vai, ja, līdz, līdzko, tiklīdz, lai gan, lai arī, kaut gan, kaut arī, tāpēc ka, tā kā, tādēļ ka, jo u.c.
 
attieksmes vietniekvārdi: kas, kurš, kura, kāds, kāda
 
apstākļa vārdi: kad, kur, cik, kā, kāpēc, kādēļ u.c.
 
vārdu grupas: uz kurieni, no kurienes, aiz kura, līdz kurienei u.c.
 
Svarīgi!
Saliktus teikumus pēc gramatiskajām attieksmēm starp to daļām iedala:
  • saliktos sakārtotos teikumos, ja starp teikuma daļām ir sakārtojuma attieksmes;
  • saliktos pakārtotos teikumos, ja starp teikuma daļām ir pakārtojuma attieksmes;
  • jauktos saliktos teikumos, ja starp teikuma daļām ir gan sakārtojuma, gan pakārtojuma attieksmes.