Īpašības vārdiem, kuri beidzas ar -īgs, -āds, piedēklī jāraksta garais patskanis.
Piemērs:
darbīgs, savāds, draudzīgs, ziņkārīgs, svarīgs, derīgs 
 
Ir īpašības vārdi, kuru rakstība jāiegaumē:  oranžs, auksts, augsts.
Īpašības vārdu auksts lietojam, ja runājam par laika apstākļiem.
Piemērs:
Šodien ir ļoti auksts laiks. Manas rokas ir nosalušas pavisam aukstas.
Īpašības vārdu augsts rakstām tad, kad norādām kaut kā augumu vai augstumu (no vārda aug).
Piemērs:
Andis ar ragaviņām nobrauca no  augstā kalniņa. Māmiņa konfektes nolika augstā plauktā.
Svarīgi!
Atceries, ka īpašības vārdu pareizrakstību var pārbaudīt, pārveidojot vārdu tādā locījumā,
lai skaidri varētu sadzirdēt, kāds burts rakstāms saknes beigās! Parasti tas ir vienskaitļa ģenitīvs vai daudzskaitļa nominatīvs.
  1. vārdus vari pārveidot daudzskaitlī, lai tie atbild uz jautājumu - kādi? vai kādas?
    gaiši, tumši koši, moži, vēsi, gaiši, sārti, gausi, savādi
     
  2. īpašības vārdu kopā ar lietvārdu pārveido akuzatīvā un uzdod jautājumu - ko es redzu?
    gaišu māju, tumšu ēnu, košu rozi, možu draugu, vēsu vēju, gaišu rītu, sārtu ziedu, gausu gliemezi, savādu uzdevumu
Svarīgi!
Latviešu valodā blakus nekad neatradīsies divi šņāceņi – š vai ž. Tāpēc atceries, ka jāraksta: košs, spožs, plašs utt.
 
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 126 - 131.lpp.
Valodas pasaule. Latviešu valoda 4.klasei/S.Zusina, D.Laiveniece.- Rīga: Zvaigzne, 2005. - 139 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 28.- 30.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/sakumskola/vardskiras/V_ipasibasv0.swf